Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2023
5/26/2023 5:14:32 PM

Ngày 24/5/2023, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2023 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong phát triển văn hóa đọc những năm trước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, thư viện nhà trường và trong các loại hình thư viện khác để tiếp cận nhiều hơn và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc, góp phần hình thành thói quen, nhu cầu và kỹ năng đọc sách cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn. Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Bổ sung tài nguyên thông tin thư viện cho hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn thị xã, các loại hình thư viện khác và các không gian đọc cơ sở thông qua nguồn biếu, tặng, các nguồn tài nguyên thông tin hợp pháp khác. Bố trí, xây dựng và cải tạo không gian đọc sách thân thiện, phù hợp với người sử dụng.

2. Triển khai thực hiện Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” trong hệ thống thư viện thị xã và tại các trường học trên địa bàn thị xã.

3. Thực hiện đồng bộ quản lý và khai thác tài nguyên thông tin thư viện thị xã; thư viện các xã, phường và trường học sử dụng phần mềm quản trị thư viện Openbiblio là cơ sở nền tảng để tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung bằng phần mềm chuyên dụng kết nối liên thông giữa hệ thống thư viện các cấp của thị xã đến tỉnh và quốc gia tiến tới triển khai thực hiện chuyển đổi số trong thư viện.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu nhằm thu hút người đọc đến với thư viện; đồng thời, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc của thư viện để tiếp cận nhiều hơn và phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

5. Thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ trong các thư viện, tổ chức luân chuyển sách kết hợp các hoạt động phát triển văn hóa đọc tại cơ sở, trường học.

6. Triển khai các cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, thi kể chuyện sách, tuyên truyền giới thiệu sách… theo kế hoạch và phát động của tỉnh.

       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.408.442
Truy cập hiện tại 1.940 khách