Tìm kiếm
Ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/03/2019

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về Ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019

Với phạm vi điều chỉnh của quyết định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và đối tượng áp dụng là: Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; Cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện; Cán bộ, công chức cấp xã.

Nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được phân làm 5 loại đối tượng, cụ thể như sau:
1. Các chức danh giám đốc, phó giám đốc các sở, ban; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các cấp được đánh giá theo các nội dung sau:
a) Chính trị tư tưởng;
b) Đạo đức, lối sống;
c) Tác phong, lề lối làm việc;
d) Ý thức tổ chức kỷ luật;
đ) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử;
e) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
g) Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; 
h) Năng lực tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức, viên chức; 
i) Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức; 
k) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; 
l) Ứng dụng công nghệ thông tin;
m) Kết quả nghiên cứu khoa học;
n) Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính; 
o) Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin;
p) Kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;
q) Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của đơn vị.
Đối với các tiêu chí: Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính; kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của đơn vị nếu trên địa bàn tỉnh chưa áp dụng đồng bộ tiêu chí nào thì các đơn vị, địa phương không thực hiện việc đánh giá và được tính điểm tối đa tiêu chí đó. 
2. Các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng các sở, ban cấp tỉnh và các cơ quan hành chính thuộc sở; UBND cấp huyện; trưởng, phó các chi cục và tương đương thuộc sở được đánh giá theo các nội dung sau:
a) Chính trị tư tưởng;
b) Đạo đức, lối sống;
c) Tác phong, lề lối làm việc;
d) Ý thức tổ chức kỷ luật;
đ) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử;
e) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
g) Năng lực lãnh đạo, quản lý; 
h) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức; 
i) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; 
k) Kết quả xếp loại thi đua của Phòng được giao lãnh đạo, quản lý; 
l) Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin;
m) Kết quả nghiên cứu khoa học.
3. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được đánh giá theo các nội dung sau:
a) Chính trị tư tưởng;
b) Đạo đức, lối sống;
c) Tác phong, lề lối làm việc;
d) Ý thức tổ chức kỷ luật;
đ) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử;
e) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
g) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; 
h) Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin;
i) Kết quả nghiên cứu khoa học.
4. Thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập không trực thuộc UBND tỉnh; viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ thuộc đơn vị được đánh giá theo các nội dung sau:
a) Chính trị tư tưởng;
b) Đạo đức, lối sống;
c) Tác phong, lề lối làm việc;
d) Ý thức tổ chức kỷ luật;
đ) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử;
e) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
g) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
h) Năng lực tập hợp, đoàn kết; 
i) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
k) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc;
l) Kết quả xếp loại thi đua của đơn vị, phòng được giao quản lý, phụ trách;
m) Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin;
n) Kết quả nghiên cứu khoa học.
5. Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được đánh giá theo các nội dung sau:
a) Chính trị tư tưởng;
b) Đạo đức, lối sống;
c) Tác phong, lề lối làm việc;
d) Ý thức tổ chức kỷ luật;
đ) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
e) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
g) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
h) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc;
i) Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin;
k) Kết quả nghiên cứu khoa học.
 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.509.690
Truy cập hiện tại 2.256 khách