Tìm kiếm
Giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/03/2019

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 516/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 cho các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã theo các biểu chi tiết đính kèm

Với các nguồn từ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 là: 410,421 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 335,02 tỷ đồng và sự nghiệp là 75,409 tỷ đồng, ở thị xã Hương Thủy ngoài các công trình chuyển tiếp các năm 2017 và 2018, thì trong năm 2019 được bố trí mới 03 công trình với tổng số vốn 4,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đối với danh mục dự án đối ứng ngân sách tỉnh được bố trí thêm Trường mầm non Sơn Ca, trụ sở HĐND&UBND xã Thủy Vân.

UBND tỉnh giao:
1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Căn cứ vào hạn mức vốn được ghi, các hạng mục, dự án được phê duyệt để thông báo cụ thể cho các chủ đầu tư, các ngành, địa phương; phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư. 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tổng thể các địa phương, các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn cho các hộ gia đình, các hợp tác xã nông nghiệp theo đúng các văn bản hướng dẫn, quy định của trung ương và địa phương đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các hộ gia đình theo đúng các văn bản hướng dẫn, quy định của trung ương và địa phương đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý điều hành các Chương trình, dự án bảo đảm đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và báo cáo tình hình thực hiện Chương trình, dự án theo định kỳ đến các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định.
 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.421.773
Truy cập hiện tại 2.117 khách