Tìm kiếm
Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/02/2019

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc thành lập quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thửa Thiên Huế

Theo đó, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; tên giao dịch tiếng Anh: Thua Thien Hue Development Investment Fund (TTHDIF). Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi là Quỹ) là một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp trong nước đóng trên địa bàn.
 Nguồn vốn hoạt động của Quỹ: 210 tỷ đồng được phân bổ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; nhận ủy thác từ các nguồn vốn không thuộc vốn hoạt động của Quỹ.
Quỹ hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ.
Theo Quyết định số 453/QĐ-UBND, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 34) và pháp luật có liên quan.    
Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (100 tỷ đồng) theo quy định tại Nghị định số 34 và pháp luật liên quan khi không quy định tại Nghị định số 34. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo đảm an toàn vốn; Quỹ chỉ được thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng đối với các khoản vay đúng đối tượng và đủ điều kiện bảo lãnh theo quy định tại Nghị định số 34 của Chính phủ; Quỹ ưu tiên thực hiện bảo lãnh tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 34.
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 643 khách