Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai, thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019
Ngày cập nhật 20/02/2019

Với một trong những mục đích, yêu cầu là xác định cụ thể nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước ở địa phương, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả, ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về triển khai, thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019.

Theo đó, với các nội dung triển khai cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết Luật
a) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi tắt UBND cấp huyện).
b) Hình thức thực hiện: Tùy tình hình thực tế tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương việc tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN được triển khai bằng hình thức phù hợp như: Tổ chức tập huấn, phát hành tờ rơi, đăng trên Cổng thông tin điện tử ngành, địa phương, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt pháp luật, tư vấn pháp luật …
c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2. Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh
a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, UBND cấp huyện và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.
3. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017, giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.
b) Hình thức thực hiện: Lồng ghép kiểm tra công tác tư pháp tại UBND cấp huyện.
c) Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2019.
4. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã thụ lý theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 còn tồn đọng; chủ động, kịp thời thụ lý, giải quyết các vụ việc mới phát sinh theo quy định Luật TNBTCNN năm 2017
a) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và UBND cấp huyện.
b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra
a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp
b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp thực hiện báo cáo: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp).
c) Thời gian thực hiện: 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.588.219
Truy cập hiện tại 1.140 khách