Tìm kiếm
Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp theo kiểu mới giai đoạn 2018 - 2020
Ngày cập nhật 13/02/2019

Ngày 19/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp theo kiểu mới giai đoạn 2018 - 2020

 

Theo đó, với mục tiêu tổng quát là:

- Củng cố tổ chức và hoạt động của các HTX nông nghiệp theo Luật 2012 để các HTX nông nghiệp thực sự đóng vai trò bà đỡ cho thành viên và hộ nông dân trong việc tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 có 96% HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả tương ứng 205 HTX, và 15-20% HTX nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao  trong lĩnh vực nông nghiệp. 
- Phát triển số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo phát triển bền vững và ngày càng hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền thành lập mới các HTX nông nghiệp phù hợp với từng địa phương, chủ yếu tập trung thành lập các HTX chuyên cây, chuyên con, HTX lâm nghiệp kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng, đặc biệt chú trọng thành lập các HTX nông nghiệp tại các xã chưa có HTX. 
- Xây dựng nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới sản xuất theo chuỗi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ lực, lấy tiêu chuẩn an toàn thực phẩm làm thước đo và phát triển thương hiệu thu hút số đông hộ nông dân và các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa và các tổ chức tham gia HTX nông nghiệp.
 Và mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: 
- Duy trì củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động 69 HTX nông nghiệp đã được phân loại, đánh giá hoạt động có hiệu quả (phân loại tốt, khá) năm 2017.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của 95 HTX nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả (phân loại trung bình, yếu) năm 2017 để phấn đấu có ít nhất 87 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả .
- Thành lập mới HTX, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp: Phấn đấu thành lập mới mỗi năm 15-20 HTX nông nghiệp, thành lập ít nhất 1 Liên hiệp HTX nông nghiệp. Đến năm 2020 toàn tỉnh có 214 HTX nông nghiệp trong đó có 49 HTX nông nghiệp thành lập mới, 01 liên hiệp HTX nông nghiệp.
- Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao: Đến năm 2020 có 15-20 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. 
Vơi các nhiệm vụ, đổi mới phát triển HTX nông nghiệp
1. Tuyên truyền hướng dẫn các HTX nông nghiệp hoạt động theo mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới
Tổ chức rà soát và bổ sung phương án sản xuất kinh doanh, điều lệ HTX cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Mở rộng thêm các hoạt động dịch vụ như tín dụng nội bộ, vệ sinh môi trường; đặc biệt là tổ chức sản xuất cho thành viên để nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp và tăng thu nhập của thành viên.
2. Hỗ trợ thành lập mới HTX nông nghiệp và củng cố HTX nông nghiệp trung bình và yếu 
Tuyên truyền, vận động thành lập mới các HTX nông nghiệp, trước hết ở các xã chưa có hình thức kinh tế hợp tác nào nhằm đạt tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, phù hợp với từng địa phương nhằm hỗ trợ cho các thành viên phát triển kinh tế hộ và tạo điều kiện cho người dân nông thôn có nhu cầu đều được tham gia phát triển kinh tế hợp tác. Quan tâm vận động thành lập các HTX nông nghiệp chuyên cây, chuyên con nhằm hỗ trợ thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa nông sản là lợi thế của địa phương.
Hướng dẫn giúp đỡ các HTX nông nghiệp trung bình, yếu đồng thời rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ, nội dung, phương hướng hoạt động nhằm hướng đến hoạt động có hiệu quả.
3. Phát triển HTX nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hộ
Hoạt động của HTX nông nghiệp phải gắn với phát triển kinh tế hộ thành viên, tạo điều kiện cho hộ thành viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Lợi ích của thành viên chính là lợi ích của HTX.
4. Mở rộng phạm vi sản xuất, kinh doanh dịch vụ của HTX nông nghiệp 
Phát triển HTX nông nghiệp đáp ứng yêu cầu không những dịch vụ, cung ứng cho thành viên mà còn phải mở rộng nội dung, phạm vị kinh doanh, dịch vụ nhằm tăng hiệu quả hoạt động có lãi để tái đầu tư mở rộng sản xuất, có điều kiện trả lương, nâng cao thu nhập cho cán bộ và người lao động làm việc trong HTX nông nghiệp. 
5. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, nghiệp vụ  
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đang làm việc trong HTX nông nghiệp nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng quản lý, tiếp cận thông tin thị trường để đáp ứng yêu cầu trong quản lý, điều hành, dịch vụ, kinh doanh. Tích cực vận động, thu hút sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng có chuyên ngành đào tạo phù hợp về làm việc ở HTX nông nghiệp. 
Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng thu hút cán bộ làm việc ở HTX nông nghiệp theo quy định của Trung ương và tỉnh.
6. Tổ chức liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
Hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện thúc đẩy các HTX nông nghiệp phát triển các hình thức hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của HTX nông nghiệp theo quy tại Nghị định 98/2018/ND-CP của Chính phủ. 
 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 636 khách