Tìm kiếm
Hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ
Ngày cập nhật 28/01/2019

Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ. Theo đó, hợp nhất Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ và Phòng Công chức, viên chức thành Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ.

Các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ sau khi hợp nhất gồm:
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức;
- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;
- Phòng Cải cách hành chính.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2019 và bãi bỏ Điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 1.844 khách