Tìm kiếm
Sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính
Ngày cập nhật 28/01/2019

Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính. Theo đó, sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, như sau:

1. Sáp nhập Phòng Tin học - Thống kê tài chính vào Văn phòng Sở.
2. Hợp nhất Phòng Quản lý giá và công sản và Phòng Tài chính doanh nghiệp thành Phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh nghiệp.
3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính sau khi hợp nhất bao gồm:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Quản lý Ngân sách;
d) Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp;
đ) Phòng Tài chính Đầu tư;
e) Phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh nghiệp.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2019 và bãi bỏ Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 654 khách