Tìm kiếm
Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/01/2019
Với mục đích đảm bảo công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các ban, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo kịp thời trong quá trình kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng. Hạn chế chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, dung túng bao che đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngày 29/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND về Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 

Theo đó, quy định Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tácphối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép xây dựng của cấp huyện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn; chỉ đạo các phòng chuyên môn và công chức, viên chức trực thuộc được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng tiến hành kiểm tra thường xuyên các công trình xây dựng trên địa bàn; kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình, bộ phận công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng theo quy định. 
2. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền và các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã. Tổ chức thực hiện quyết định xử phạt hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khi có phân công, chỉ đạo.
3. Ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình, bộ phận công trình xây dựng vi phạm do UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng mà công trình đó đã bị cơ quan có thẩm quyền buộc thực hiện đúng các quy định về trình tự thủ tục khắc phục hậu quả nhưng không chấp hành. Chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế trong lĩnh vực trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.
4. Chỉ đạo, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc các nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND cấp huyện, của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành biện pháp cần thiết, phù hợp thực tế nhằm quản lý trật tự xây dựng có hiệu quả.
5. Xử lý Chủ tịch UBND cấp xã, công chức, viên chức dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm do buông lỏng quản lý (dung túng, bao che, không kiểm tra, không xử lý kịp thời).
6. Có trách nhiệm xử lý và phản hồi bằng văn bản đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn mà Thanh tra Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị xử lý dứt điểm.
7. Chủ trì hoặc phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến trật tự xây dựng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn, phòng ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm trật tự xây dựng.
8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực trật tự xây dựng.
9. Tổng hợp và báo cáo tình hình xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng hình thức tước quyền sử giấy phép về Thanh tra Sở Xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 50 khách