Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2020
Ngày cập nhật 09/05/2017

Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2020

Theo đó, với mục tiêu, yêu cầu, đối tượng của kế hoạch tuyên truyền là:

1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung:
Tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm tổ chức thực hiện tốt Chương trình tổng thể CCHC nhà nước nói chung, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh nói riêng, duy trì xếp hạng tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện CCHC.
b) Mục tiêu cụ thể
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, ý thức trong thực thi công vụ phấn đấu đạt mục tiêu chung là xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. 
- Tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; quán triệt quan điểm, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hiểu biết về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân; nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí, các đài Phát thanh - Truyền hình…
- Phổ biến kết quả thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tính hiệu quả, khả thi, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.
- Tuyên truyền kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn; công tác kiểm soát TTHC, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại...
- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC.
2. Yêu cầu
a) Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương.
b) Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với lộ trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể các cách hành chính nhà nước và kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của chính phủ và nội dung Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đã được phê duyệt.
c) Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2020 đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân.
d) Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
3. Đối tượng
Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Với các nội dung và hình thức tuyên truyền như:
1. Nội dung tuyên truyền
a) Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và kiểm soát TTHC:
- Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 11/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương…
- Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2020; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 26-CT/UBND của UBND tỉnh ngày 17/10/2016 về đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh… 
b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.
c) Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, kết hợp với nội dung CCHC.
d) Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Chương trình cải cách tổng thể, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát TTHC và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
đ) Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt trong cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của chính quyền cấp cơ sở; trách nhiệm trong giải quyết công việc khi có công dân, tổ chức đến liên hệ.
e) Các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác CCHC.
g) Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, giữa cấp huyện với cấp xã trên địa bàn tỉnh; vị trí, vai trò, mục đích và hoạt động của các Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã;  quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết công việc của người dân.
h) Tuyên truyền nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số PCI, ICT nhằm hướng đến mục tiêu tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện CCHC, các Chỉ số PCI, ICT của tỉnh xếp ổn định trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của cả nước. 
i) Phổ biến các vấn đề cần biết liên quan các bước thực hiện TTHC, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu..v.v.
k) Chú trọng tuyên truyền về Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để người dân hiểu và tham gia thực hiện.
2. Hình thức tuyên truyền
a) Thực hiện công khai TTHC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC
b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
c) Tuyên truyền thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh; hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện; các loại hình bản tin, ấn phẩm, đặc san của các sở, ban, ngành; Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.
d) Duy trì đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh.
đ) Tuyên truyền bằng hình thức trực quan thông qua việc phát hành tờ gấp, panô, áp phích, kịp bìa hồ sơ liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.
 

 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.588.219
Truy cập hiện tại 1.558 khách