Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

10 năm triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày cập nhật 08/03/2017

Tiếp thu tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Kế hoạch số 20-KH/TU của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Trong 10 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Hương Thủy quan tâm, đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng trên địa bàn toàn thị xã, từ xây dựng, phát triển tổ chức, xây dựng các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến điều kiện hoạt động của Hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng nên công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị xã đã đạt kết quả tốt; thu hút và khích lệ tinh thần thi đua học tập của các tầng lớp nhân dân. 

Xác định nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay nên công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên và nhân dân được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền như: tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt thường kỳ của hội khuyến học các cấp; qua hệ thống phát thanh của Đài Truyền thanh thị xã và Trạm Truyền thanh các xã, phường; các hoạt động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, dòng họ tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền về kết quả học sinh giỏi, học sinh tài năng và các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập… Nhờ vậy, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có sự chuyển biến tích cực.

Lễ Trao tặng 15 chiếc xe đạp, các tập vở, bút và 15 áo mưa cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của xã Phú Sơn

Công tác xã hội hóa giáo dục luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, hội khuyến học quan tâm, luôn vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã, hội đồng hương, các cá nhân là người con quê hương và các tổ chức ở nước ngoài trong việc tạo nguồn quỹ khuyến học để biểu dương những tấm gương vượt khó và có thành tích cao trong học tập. Đồng thời hỗ trợ các hoạt động khuyến học trong trường học gắn thực hiện Cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, thị xã đã huy động được hàng trăm triệu đồng từ nhiều nguồn khác nhau như cán bộ, công chức ủng hộ một ngày lương/1 năm, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Định, Lê Văn Tám, Vừa A Dính, tổ chức NAV, CI... UBND thị xã cũng trích từ ngân hàng năm trên 100 triệu cho công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như công tác khuyến học, khuyến tài. Chỉ tính riêng năm 2016, tổng số quỹ khuyến học vận động được và trao học bổng, phát thưởng gần 2 tỷ đồng.

Tổ chức Zhishan Foundation trao 88 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại thị xã Hương Thủy

Bên cạnh việc thành lập hội khuyến học, phong trào “Gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập” cũng phát triển khá mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tính đến thời điểm hiện tại, số hộ gia đình đăng ký tham gia các hoạt động khuyến học đạt 68,28%, trong đó có 72,57% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 66 dòng họ đạt “Dòng họ học tập” trên tổng số 140 dòng họ đăng ký tham gia; 54 cộng đồng thôn, tổ dân phố đạt “Cộng đồng học tập” trên tổng số 95 cộng đồng đăng ký tham gia hoạt động khuyến học và 51 đơn vị đạt “Đơn vị học tập” trên tổng số 72 đơn vị đăng ký. Cùng với phong trào khuyến học, khuyến tài tại các cộng đồng, cơ quan, dòng họ, gia đình, các trung tâm học tập cộng đồng của thị xã từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hiện nay, 12 trung tâm học tập cộng đồng thường xuyên phối hợp với trung tâm GDNN-GDTX thị xã tổ chức chiêu sinh và dạy các lớp xóa mù chữ cho số người còn mù chữ trên địa bàn đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao công nghệ… UBND các cấp cũng đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội Khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã đã tích cực triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đa số nhân dân đều tự giác tích cực học tập để nâng cao dân trí, nghề nghiệp chuyên môn nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống…

Lễ phát thưởng của dòng họ Phạm Bá, phường Thủy Dương

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ luôn được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 2007 toàn thị xã huy động được 15 lớp phổ cập giáo dục trung học cơ sở với tổng số 253 học viên tham gia; Huy động số trẻ trong độ tuổi phổ cập (trẻ 6 tuổi) vào lớp 1 đạt 100%; hầu hết học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 và đạt 99,37%; Tỷ lệ trẻ từ 11 đến 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học 7472/7654 em, đạt 97,62%; trẻ 11 tuổi hoàn thành CTTH: 1577/1720 đạt 91,69%; học sinh tốt nghiệp THCS (2 hệ): 1927/1943 đạt 96,13%; thanh thiếu niên 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS 6961/8174 em, đạt 85,12%. Nhưng đến năm 2016, 100 xã, phường đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn về phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; có 10/12 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, 11/12 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ.  Đạt được những kết quả đó là nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở; sự triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả của chính quyền, các cơ quan, ban, ngành các cấp, sự giúp đỡ của Hội Khuyến học tỉnh và sự hoạt động tích cực của Hội khuyến học các cấp, đặc biệt là sự hưởng ứng của các gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan đơn vị.

Trung tâm hỗ trợ trang thiết bị trường học và Giáo dục nhân đạo Huế phối hợp với Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy

Việc bồi dưỡng, phát huy năng lực công tác của cán bộ hội cơ sở để làm tốt vai trò nòng cốt liên kết, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trong cuộc vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chú trọng. Hằng năm, Hội khuyến học thị xã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ hội cơ sở; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời cấp thị xã, cấp xã, phường và các ban vận động ở các thôn, tổ dân phố. Hội Khuyến học thị xã hằng năm tổ chức 02 lớp tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ cơ sở xã phường, các thôn, tổ dân phố với khoảng gần 450 học viên/2 lớp, đồng thời tổ chức đăng ký thực hiện các mô hình điểm ở các thôn, tổ dân phố (02 thôn, 02 tổ dân phố và 04 dòng họ ở xã Thủy Phù và phường Thủy Dương) và chỉ đạo triển khai ở các xã, phường khác để tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân chuyển biến nhận thức thực hiện phong trào theo kế hoạch chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở thị xã Hương Thủy đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích phát triển tài năng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo... Với những kết quả, bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới để thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân của thị xã, nhất là tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó góp phần tạo cơ hội và điều kiện cho người dân trong việc học tập và giúp mọi người nâng cao ý thức vươn lên trong học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 337 khách