Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 26/01/2021

Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thị xã Hương Thủy đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBBC về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử tại địa phương, Uỷ ban bầu cử thị xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  với các nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2021.

2. Cuộc bầu cử phải được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Kết hợp tuyên truyền về bầu cử với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong cùng thời điểm.

3. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

4. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự cho cuộc bầu cử; các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tiếp dân để giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Đảm bảo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, cơ cấu hợp lý.

B. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

I. Thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử

1. Thành lập Uỷ ban bầu cử các cấp

- Thời hạn thành lập Uỷ ban bầu cử chậm nhất là ngày 07 tháng 02 năm 2021 (tức 105 ngày trước ngày bầu cử).

- UBND thị xã, UBND các xã, phường sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử cấp mình.

- Về số lượng thành viên Uỷ ban bầu cử các cấp như sau:

+ Uỷ ban bầu cử thị xã có từ 11- 15 thành viên.

+ Uỷ ban bầu cử xã, phường có từ 9 - 11 thành viên.

- Uỷ ban bầu cử gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các Uỷ viên, là đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và một số cơ quan tổ chức hữu quan.

- Danh sách Uỷ ban bầu cử thị xã; các xã, phường phải được báo cáo lên Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cấp trên trực tiếp.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử các cấp được quy định tại  Khoản 2, Điều 23 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

2. Thành lập Ban bầu cử

- Thời hạn thành lập Ban bầu cử thị xã; các xã, phường chậm nhất là ngày 14 tháng 3 năm 2021 (tức 70 ngày trước ngày bầu cử).

- UBND thị xã, UBND các xã, phường sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình một Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm đại diện các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. Thành phần Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có thêm đại diện cử tri ở địa phương.

- Về số lượng thành viên Ban bầu cử các cấp như sau:

+ Ban bầu cử thị xã có từ 9 -11 thành viên.

+ Ban bầu cử xã, phường có từ 7 - 9 thành viên.

- Ban bầu cử gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Uỷ viên.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử được quy định tại Khoản 3, Điều 24 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

3. Thành lập Tổ bầu cử

- Thời hạn thành lập tổ bầu cử chậm nhất là ngày 03 tháng 4 năm 2021 (tức 50 ngày trước ngày bầu cử).

- UBND các xã, phường sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

- Số lượng thành viên của Tổ bầu cử có từ 11- 21 thành viên; gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Uỷ viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

- Các đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành lập một Tổ bầu cử. Số lượng thành viên của Tổ bầu cử có từ 05 - 09 thành viên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Uỷ viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

- Đối với đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp và Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử được quy định tại Khoản 2, Điều 25 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

II. Xác định đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu

1. Đơn vị bầu cử

a) Số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi cấp được quy định, cụ thể: Ở xã tại Điều 32, ở phường tại Điều 60, ở thị xã tại Điều 53 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

b) Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã, các xã, phường; danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử cấp đó ấn định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp và được công bố chậm nhất là ngày 03/3/2021 (tức 80 ngày trước ngày bầu cử) theo Điều 10 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

c) Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND được bầu không quá 05 (năm) đại biểu.

2. Khu vực bỏ phiếu

a) Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ ba trăm đến bốn nghìn cử tri (trừ miền núi, vùng cao và những nơi dân cư không tập trung).

b) Các trường hợp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng: Đơn vị vũ trang nhân dân.

c) Việc xác định khu vực bỏ phiếu do UBND cấp xã quyết định và được UBND thị xã phê chuẩn.

III. Lập và niêm yết danh sách cử tri

1. Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

2. Danh sách cử tri do UBND xã, phường lập theo khu vực bỏ phiếu; danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do Chỉ huy đơn vị lập. Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường và những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu chậm nhất là ngày 13/4/2021 (tức 40 ngày trước ngày bầu cử), đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra (Điều 31, Điều 32, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015).

IV. Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Hội nghị hiệp thương mỗi cấp do Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp tổ chức, có sự tham dự của đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đại diện Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp.

1. Hội nghị hiệp thương các cấp lần thứ nhất tổ chức chậm nhất là ngày 17/02/2021 (tức 95 ngày trước ngày bầu cử) để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp dưới trên địa bàn.

2. Hội nghị hiệp thương các cấp lần thứ hai tổ chức chậm nhất là ngày 19/3/2021 (tức 65 ngày trước ngày bầu cử); căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

3. Hội nghị hiệp thương các cấp lần thứ ba tổ chức chậm nhất là ngày 18/4/2021 (tức 35 ngày trước ngày bầu cử); căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND.

V. Lập và niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Ban thường trực UBMTTQVN thị xã, các xã, phường gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, Uỷ ban bầu cử cùng cấp chậm nhất là ngày 23/4/2021 (tức 30 ngày trước ngày bầu cử).

2. Uỷ ban bầu cử thị xã, Uỷ ban bầu các xã, phường phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử chậm nhất là ngày 28/4/2021 (tức 25 ngày trước ngày bầu cử).

3. Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu chậm nhất là ngày 03/5/2021 (tức 20 ngày trước ngày bầu cử).

4. Số người trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị bầu cử thực hiện theo Khoản 3, Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

VI. Vận động bầu cử

1. Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã, các xã, phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình (Khoản 3, Điều 62 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015).

2. Người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND có quyền vận động bầu cử thông qua gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng (theo quy định tại Điều 67 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015).

3. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

VII. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

1. Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính (Điều 33 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015).

2. Công dân có quyền tố cáo về người ứng cử, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử. Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử phải ghi vào sổ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nhận được theo thẩm quyền. Đến ngày 13/5/2021 (tức 10 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử. Sau bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá mới hoặc Thường trực HĐND khoá mới) tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (Điều 61, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015).

VIII. Tổ chức bầu cử

1. Các vấn đề liên quan đến tổ chức bầu cử, như: Thẻ cử tri, khu vực bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu; xác định phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ; báo cáo tình hình trong ngày bầu cử; biên bản xác định kết quả bầu cử; công bố kết quả bầu cử và tổng kết cuộc bầu cử... được thực hiện theo quy định tại “Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử”.

2. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật (ngày 23 tháng 5 năm 2021).

3. Thời hạn nộp biên bản xác nhận kết quả bầu cử và công bố kết quả bầu cử (xem lịch trình cụ thể kèm theo).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tổ chức Hội nghị để quán triệt, hướng dẫn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Ở thị xã: Thị ủy chủ trì tổ chức Hội nghị để quán triệt, triển khai vào trước ngày 25/01/2021.

b) Ở xã, phường: Đảng uỷ các xã, phường chủ trì tổ chức Hội nghị để quán triệt, triển khai vào trước ngày 27/01/2021.

2. Trên cơ sở Kế hoạch triển khai của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã, đề nghị Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND các xã, phường xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo tiến độ thời gian, trình tự các bước tiến hành công tác bầu cử và công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tổ chức thực hiện tốt các quy trình hiệp thương; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu HĐND thị xã; chỉ đạo. hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu HĐND các xã, phường.

4. Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan xây dựng phương án cụ thể, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn trên phạm vi toàn thị xã.

Tiến hành các đợt kiểm tra về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú ý đến các địa bàn trọng điểm, những điểm nóng dễ xảy ra mất ổn định.

5. Phòng Nội vụ có kế hoạch tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử; in ấn hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu có liên quan (nếu có) và các điều kiện phục vụ bầu cử; tổng hợp, tham mưu Ủy ban bầu cử thị xã các văn bản báo cáo Uỷ ban bầu cử tỉnh theo đúng thời gian quy định.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với các ngành chức năng và các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trước, trong và sau cuộc bầu cử.

- Về hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với tuyên truyền trực quan (như khẩu hiệu, panô, áp phích), tổ chức mạn đàm... với các hình thức đa dạng, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả cao.

7. Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác giáo dục pháp luật nhằm làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử để tham gia tích cực vào công tác bầu cử.

8. Phòng Tài chính đảm bảo kinh phí kịp thời cho cuộc bầu cử theo kế hoạch được giao; hướng dẫn các quy định, định mức chi theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử theo quy định.

9. Thanh tra thị xã chủ trì, hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo luật định; phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử.

10. UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQVN cùng cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo luật định./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.685.371
Truy cập hiện tại 8.615 khách