Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Ngày cập nhật 28/10/2015

Ngày 16/10/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND về Quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, theo đó Quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, cụ thể như sau:
1. Chi điều tra, thống kê số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15-60; điều tra, tình hình phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở:
a) Chi khoán công tác phí theo đợt điều tra cho người tham gia thu thập số liệu điều tra: Áp dụng chế độ công tác phí quy định tại Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, mức khoán cụ thể như sau:
- Điều tra ban đầu:
+ Đối với đợt điều tra có thời gian điều tra từ 15 ngày trở lên: 150.000 đồng/người/đợt điều tra;
+ Đối với đợt điều tra có thời gian điều tra từ 10 đến dưới 15 ngày: 120.000 đồng/người/đợt điều tra.
- Điều tra bổ sung cho các năm tiếp theo: 80.000 đồng/người/đợt điều tra.
b) Chi xử lý kết quả điều tra (gồm nhập tin, xử lý và tổng hợp số liệu kết quả điều tra):
- Điều tra ban đầu: 20 đồng/01 trường dữ liệu;
- Điều tra bổ sung cho các năm tiếp theo: Tính 50% mức điều tra ban đầu.
2. Hỗ trợ học phẩm cho học viên tham gia lớp học:
a) Đối với các lớp xoá mù chữ và chống tái mù chữ; lớp phổ cập giáo dục tiểu học: Cấp bằng hiện vật 10 tập vở học sinh (loại 96 trang, giấy trắng)/học viên/năm học .
b) Đối với các lớp phổ cập THCS: Cấp bằng hiện vật 22 tập vở học sinh (loại 96 trang, giấy trắng)/học viên/năm học.
3. Chi bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy các lớp phổ cập tiểu học, trung học cơ sở: Thực hiện theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Chi trả thù lao đối với giáo viên dạy lớp xóa mù, chống tái mù chữ, lớp phổ cập: Thực hiện theo quy định tại Điểm 1.8, Khoản 1 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015.
5. Nguồn kinh phí:
Nguồn kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách nhà nước tỉnh, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 186 khách