Tìm kiếm
Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/02/2019
Với mục đích thực hiện đúng quy định của pháp luật về xác định giá đất cụ thể, góp phần đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai;  bảo đảm sự chủ động cho các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện xác định giá đất cụ thể. Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 

Theo đó, với nội dung thực hiện là

1. Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá; làm căn cứ để xác định giá khởi điểm khi nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: 25 khu đất.
2. Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất cho các dự án trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 (Đợt 1: 6 tháng đầu năm 2019, Đợt 2: 6 tháng cuối năm 2019): 597 công trình, dự án.
 
* Tiến độ thực hiện là: 1. Quý I
- Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất cho các dự án trên địa bàn tỉnh áp dụng trong 06 tháng đầu năm 2019 (đợt 1): 350 công trình, dự án.
- Xác định giá đất cụ thể: 04 khu đất.
2. Quý II
- Xác định giá đất cụ thể: 12 khu đất.
- Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất cho các dự án trên địa bàn tỉnh áp dụng trong 06 tháng cuối năm 2019 (đợt 2): 247 công trình, dự án.
3. Quý III
- Xác định giá đất cụ thể: 09 khu đất.
4. Quý IV
- Xác định giá đất cụ thể cho các thửa đất, khu đất và dự án bổ sung.
- Xây dựng Dự thảo Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020.
Với kinh phí thực hiện
1. Tổng kinh phí (cấp tỉnh) cho việc định giá đất cụ thể năm 2019: (tạm tính) 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn), trong đó:
- Kinh phí điều tra, khảo sát, kiểm tra hiện trạng, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường: 100.000.000 đồng.
- Kinh phí thuê tư vấn: 650.000.000 đồng (đơn giá cụ thể cho từng khu đất theo hợp đồng thực tế).
2. Nguồn kinh phí thực hiện định giá đất: Do ngân sách Nhà nước cấp.
Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán cụ thể; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phù hợp, theo quy định.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.426.450
Truy cập hiện tại 2.011 khách