Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 28/03/2023

Ngày 24/3/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cụ thể, công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Có file Quyết định và Danh mục TTHC kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

1. Niêm yết, công khai theo quy định các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị;

2. Triển khai thực hiện giải quyết các TTHC liên quan theo hướng dẫn tại Quyết định này kèm theo các nội dung đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) và UBND tỉnh công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) theo quy định.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn thành việc cấu hình TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 24/3/2023, và thay thế thủ tục hành chính có số thứ tự 01 tại phần I. Danh mục thủ tục hành chính của phụ lục kèm theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.408.063
Truy cập hiện tại 1.885 khách