Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 15/11/2021

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các Khu quy hoạch trên địa bàn thị xã Hương Thủy;

Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy;

Căn cứ Quyết định số 8401/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quỹ đất ở phân lô 11 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy;

Căn cứ Quyết định số 8344/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá quỹ đất ở phân lô đối với 11 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy;

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

Địa chỉ: 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 02343.955.565

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích quỹ đất: 2.261,2m2;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Số lượng: 11 lô đất.

- Giá khởi điểm: 26.146.150.000 đồng.

 

TT

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

1

258

157,50

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  11,5m

11.500.000

1.811.250.000

91.000.000

362.250.000

2

263

168,75

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  11,5m

11.000.000

1.856.250.000

93.000.000

371.250.000

3

264

168,75

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  11,5m

11.000.000

1.856.250.000

93.000.000

371.250.000

4

265

302,40

2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m và 13,5 m

12.000.000

3.628.800.000

182.000.000

725.760.000

5

266

302,90

2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m và đường 13,5 m

12.000.000

3.634.800.000

182.000.000

726.960.000

6

267

168,75

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  11,5 m

11.000.000

1.856.250.000

93.000.000

371.250.000

7

268

168,75

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  11,5 m

11.000.000

1.856.250.000

93.000.000

371.250.000

8

284

234,90

2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m và đường 13,5 m

12.000.000

2.818.800.000

141.000.000

563.760.000

9

285

176,25

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  11,5 m

11.000.000

1.938.750.000

97.000.000

387.750.000

10

286

176,25

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  11,5 m

11.000.000

1.938.750.000

97.000.000

387.750.000

11

289

236,00

Vị trí 1,  2 mặt tiền đường quy hoạch rộng  13,5 m và đường Võ Trác

12.500.000

2.950.000.000

148.000.000

590.000.000

TỔNG

2.261,2

 

 

26.146.150.000

 

5.229.230.000

 

3. Tiêu chí và cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy quy định, cụ thể như sau:

3.1. Cơ sở vật chất: có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá quyền sử dụng đất (Hội trường, bàn ghế, máy chiếu, camera giám sát...);

3.2. Có phương án thực hiện đấu giá 11 lô đất này khả thi, hiệu quả và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động; là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư Pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá; thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất.

3.4. Đăng ký mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thực hiện đấu giá phù hợp; đồng thời theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá và Thông tư  số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

3.5. Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp / Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố;

3.6. Có trụ sở chính, chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

3.7. Có cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật về đấu giá tài sản.

4. Hồ sơ đăng ký thực hiện đấu giá:

- Đơn đăng ký thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Phiếu đăng ký mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thực hiện đấu giá;

- Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá có thể hiện đầy đủ các tiêu chí nói trên;

- Phương án thực hiện đấu giá 11 lô đất nói trên;

- Cam kết bảo mật thông tin và thực hiện đúng trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Pháp luật;

  5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 17/11/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy. Địa chỉ: 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại liên hệ: 02343.955.565/0906531333 ( Lưu ý: Hồ sơ đăng ký không được lựa chọn Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy sẽ không hoàn trả lại)

Mọi chị tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy

Địa chỉ:  1293 Nguyễn Tất Thành , phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 02343.955.565/0906531333

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.830.678
Truy cập hiện tại 2.550 khách