Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 31/03/2021

Chiều ngày 25/3, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức Hội nghị triển khai phương án và kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập Phó CT UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra thị xã chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các thành viên trong Ban chỉ đạo, các thành viên trong tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo thị xã; các đồng chí trưởng Ban chỉ đạo các xã/phường và Ủy viên thường trực Công chức Văn Phòng - Thống kê các xã/ phường.

 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm:

-Đánh giá sự phát triển cơ sở, quy mô lao động của các cơ sở kinh tế, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở kinh tế; đánh giá về cơ cấu, về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, của từng địa phương, từng ngành kinh tế, từng hình thức sở hữu; đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành địa phương.

-Tính toán chỉ tiêu thống kê chuyên ngành, chỉ tiêu thống kê quốc gia và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

-Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương

Đây là cuộc điều tra quan trọng được thực hiện trên phạm vi cả nước gồm có  4 đối tượng cần thu thập thông tin: Doanh nghiệp/hợp tác xã; Cơ sở (Hộ) SXKD cá thể; Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời điểm tiến hành điều tra tiến hành đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội vào ngày 01/3/2021. Đối với cơ sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thời điểm điều tra tiến hành vào ngày 01/7/2021.

So với cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thì Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có nhiều điểm mới. Để đáp ứng được chất lượng số liệu thống kê trong nước có giá trị tin cậy đối với thế giới và đồng thời cắt giảm chi phí trong quá trình thu thập thông tin thống kê:

Thứ nhất,  triệt để khai thác hồ sơ hành chính, phối hợp với các Bộ, ngành trong việc khai thác thông tin đầu vào. Đồng thời, cập nhật phương pháp luận của quốc tế chuẩn vào trong đơn vị, cơ sở.

Thứ hai, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình thu thập, tổng hợp, biên soạn, xử lý và công bố thông tin TĐT.

 Thứ ba, đổi mới trong công tác phối hợp. Cụ thể, sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện tổng điều tra.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về việc triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ban Chỉ đạo thị xã Hương Thủy đã triển khai phương án, kế hoạch, cho các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thường trực tổng điều tra và hướng dẫn các xã, phường tiến hành thực hiện các bước theo phương án TĐT quy định.

Thực hiện theo  phương án và kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021của BCĐ TW. Đến nay thị xã Hương Thủy  đã thành lập xong  BCĐ TĐT thị xã và BCĐ TĐT các xã phường. Đang triển khai công tác thu thập thông tin giai đoạn 1 đối với đối tượng Doanh nghiệp, cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội đóng trên địa bàn, BCĐ thị xã Hương Thủy đã tiến hành xong công tác rà soát cập nhật bảng kê khối doanh nghiệp, cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội. Đã hoàn thành công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên và tập huấn nghiệp vụ TĐT cho các đối tượng này theo đúng  tiến độ của phương án quy định. Hiện nay điều tra viên đang tiến hành hướng dẫn, cung cấp tài khoản, mật khẩu cho các đối tượng cần thu thập thông tin tiến hành kê khai các thông tin theo bảng hỏi yêu cầu. Để phổ biến rộng rãi thông tin về cuộc TĐT lần này đến với các đối  tượng cần thu thập thông tịn BCĐ thị xã tiến hành tuyên truyền bằng bano, khẩu hiệu, cổng thông tin điện tử của UBND thị xã, đài phát thanh thị xã.

          Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đắc Tập Phó CT UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra thị xã  chỉ đạo TĐT  lần này là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thu thập những thông tin cơ bản trên lĩnh vực kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập đề nghị các thành viên BCĐ thị xã, các xã/phường, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các nội dung và quán triệt triển khai có hiệu quả tại đơn vị; tăng cường thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra để các tổ chức, cá nhân liên quan nhận thức đúng và có trách nhiệm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong việc khai báo cung cấp thông tin theo quy định; các thành viên Ban chỉ đạo, các phòng, ban căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ được giao cần quán triệt thực hiện đúng kế hoạch, yêu cầu biểu mẫu, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, thực hiện đúng tiến độ, đúng yêu cầu phương án  tổng điều tra quy định; trong quá trình triển khai thu thập thông tin cần bám sát địa bàn, cơ sở đã được phân công phụ trách; Chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thị xã.

Tập tin đính kèm:
Hoàng Thị Mỹ Nhung
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.006.158
Truy cập hiện tại 224 khách