Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2)
Ngày cập nhật 20/11/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2);

2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 36 lô đất với diện tích 5.530,6 m2, có chi tiết từng lô theo Trích đo Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 11/10/2018 và ban hành kèm theo Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh kèm Thông báo này;

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước... cơ bản hoàn thành theo Dự án đầu tư;

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

- Chiều cao công trình: ≤  5 tầng;

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2) thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số       2679/QD-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2); cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

Tiền đặt trước (đ/lô)

Lần 1: 18 lô đất có ký hiệu 447, 448, từ 450 đến 465 đấu giá ngày 06/12/2018

1

447

5

P. Thuỷ Dương

180,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

10.800.000

1.944.000.000

291.600.000

2

448

5

P. Thuỷ Dương

180,4

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

10.800.000

1.948.320.000

292.240.000

3

450

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

4

451

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

5

452

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

6

453

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

7

454

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

8

455

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

9

456

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

10

457

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

11

458

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

12

459

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

13

460

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

14

461

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

15

462

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

16

463

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

17

464

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

18

465

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

225.000.000

Lần 2: 18 lô đất có ký hiệu từ 466 đến 481, 483, 484 đấu giá ngày 10/12/2018

19

466

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

20

467

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

21

468

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

22

469

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

23

470

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

24

471

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

25

472

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

26

473

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

27

474

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

28

475

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

29

476

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

30

477

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

31

478

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

32

479

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

33

480

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

34

481

5

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

270.000.000

35

483

5

P. Thuỷ Dương

186,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

10.800.000

2.008.800.000

301.320.000

36

484

5

P. Thuỷ Dương

184,2

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

10.800.000

1.989.360.000

298.400.000

Tổng số (36 lô đất)

5.530,6

 

 

60.690.480.000

 

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác, người trúng đấu giá khi nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước thực hiện nộp các khoản phí, lệ phí theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ       

2. Bước giá: (tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi)

STT

Ký hiệu lô đất

Bước giá (đồng)

1

Từ 450 đến 465

70.000.000

2

Từ 466 đến 481, 447, 448, 483, 484

90.000.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

A. Lần 1: Đấu giá 18 lô đất có ký hiệu 447, 448, từ 450 đến 465:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 03/12/2018 tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2).

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 03/12/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và môi trường và Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giáHộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 03/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 03/12/2018 cho đến 16h30 ngày 05/12/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

-  Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

-  Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

-  Số tài khoản 0161001697979tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

-  Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 06/12/2018.

-  Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

B. Lần 2: Đấu giá 18 lô đất có ký hiệu từ 466 đến 481, 483, 484:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 07/12/2018 tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2).

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 07/12/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và môi trường và Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giáHộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 07/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 05/12/2018 cho đến 16h30 ngày 07/12/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

-  Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

-  Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

-  Số tài khoản 0161001697979tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

-  Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 10/12/2018.

-  Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

-Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.105.584
Truy cập hiện tại 2.443 khách