Tìm kiếm
Thông báo đấu giá Tại khu đất xen ghép tổ 01, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 01/11/2018

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thuỷ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷtỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, số lô, đặc điểm, quỹ đất đấu giá và cơ quan có tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

1.  Số lô đất đấu giá: 03 lô đất tại khu đất xen ghép tổ 01, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.  Vị trí, địa điểm và hạ tầng kỹ thuật thửa đất đấu giá:

a.   Vị trí: khu đất xen ghép tổ 01, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ.

b.  Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc phê duyệt bản vẽ phương án phân lô xen cư đất ở tại tổ 01, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ. 

c.   Hiện trạng sử dụng đất: Đất quy hoạch đấu giá theo chi tiết quy hoạch được Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thuỷ phê duyệt.

3.  Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Cơ quan có tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

a. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thuỷ, địa chỉ: 1293 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Nơi có tài sản đấu giá: phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và nơi có tài sản đấu giá:

TT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Tờ bản đồ

Diện tích (m2/lô)

Khu vực, vị trí

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

1

332

16

188,6

Đường nối Nguyễn Tất Thành có điểm đầu là NTT đến hết đường (4C)

2.500.000

471.500.000

70.725.000

24.000.000

2

321

16

205,8

2.500.000

514.500.000

77.175.000

26.000.000

3

25

16

218,2

2.500.000

545.500.000

81.825.000

28.000.000

Tổng cộng: 03 lô đất.

 

 

 

1.531.500.000

 

 

(Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến ngày 19/11/2018 ở vị trí các lô đất tại khu đất xen ghép tổ 01, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷtỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 20/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thuỷ.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:  

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại Mục II Thông báo đấu giá này từ ngày 20 tháng 11 năm 2018 đến trước 11 giờ 00 ngày 22 tháng 11 năm 2018; Và nộp vào Tài khoản số: 0179 5989 9999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế; Hoặc Tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế; Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại thông báo (Tiền đặt trước được xác định theo giấy xác nhận của Ngân hàng và được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến trước 11 giờ 00 ngày 22/11/2018, được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản khi đăng ký, tham gia đấu giá).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 ngày 20/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thuỷ.

Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 20/11/2018, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại UBND phường Thuỷ Phương.

b. Điều ki