Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục 05 dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTMi năm 2019, 2020 thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 01/08/2018

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết đính số 1671/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, 2020 thị xã Hương Thủy

Theo đó, phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, 2020 thị xã Hương Thủy với các nội dung như sau:
1. Tên các dự án: Đường bê tông xã Phú Sơn, Nhà văn hóa xã Thủy Vân, Trường THCS Thủy Bằng, Trường mầm non hoa Hướng Dương, Trường THCS Thủy Thanh
2. Cấp quyết định đầu tư: UBND thị xã Hương Thủy.
3. Chủ đầu tư: Theo biểu chi tiết đính kèm.
4. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; cải thiện đời sống của người dân, góp phần đạt chuẩn nông thôn mới theo mục tiêu giai đoạn 2019-2020.
5. Quy mô đầu tư: Theo biểu chi tiết đính kèm.
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 23.622 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 17.000 triệu đồng.
- Ngân sách thị xã, xã, nhân dân đóng góp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 6.622 triệu đồng.
7. Địa điểm đầu tư: Theo biểu chi tiết đính kèm.
8. Hình thức thực hiện: Theo biểu chi tiết đính kèm.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.
Về tổ chức thực hiện.
1. UBND thị xã Hương Thủy:
- Chịu trách nhiệm về về thực hiện mục tiêu, nội dung, đối tượng, quy mô, tiêu chuẩn, định mức đầu tư,… của dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối vốn cho từng dự án; đồng thời rà soát các chi phí trong tổng mức đầu tư đảm bảo theo đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Cân đối, bố trí các nguồn vốn đảm bảo đúng theo cam kết cho từng dự án; huy động sự đóng góp, tham gia thực hiện của nhân dân trên nguyên tắc tự nguyện, không huy động vốn vượt quá sức dân theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ; đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
- Theo dõi, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn; trong quá trình triển khai thực hiện có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân.
2. UBND các xã (Thủy Bằng, Thủy Phù, Phú Sơn, Thủy Vân, Thủy Thanh):
- Căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt, triển khai lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, trình Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy thẩm định, phê duyệt trên cơ sở đảm bảo xác định rõ nguồn vốn (đặc biệt là nguồn ngân sách huyện, xã, đóng góp của người dân và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, trong đó khuyến khích huy động bằng ngày công lao động của nhân dân), không vượt tổng mức đầu tư trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.
- Cân đối, bố trí các nguồn vốn đảm bảo đúng theo cam kết cho từng dự án; huy động sự đóng góp, tham gia thực hiện của nhân dân trên nguyên tắc tự nguyện, không huy động vốn vượt quá sức dân theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ; đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
3. Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để các chủ đầu tư thực hiện chủ trương đầu tư nêu trên.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.994.756
Truy cập hiện tại 1.067 khách