Tìm kiếm
02 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/07/2018

Ngày 17/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
 

Theo đó, UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND tỉnh giao Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định; công bố, công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Tên VBQPPL

quy định TTHC

 

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

 

 

 

1

Thông báo hoạt động khuyến mại

-

Trung tâm hành chính công tỉnh, 01 Lê Lai, thành phố Huế

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

2

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

-

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

 

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

 

 

 

1

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

05 ngày làm việc

 

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

2

Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

05 ngày làm việc

Trung tâm hành chính công tỉnh, 01 Lê Lai, thành phố Huế

3

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

07 ngày làm việc

 

 

4

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

07 ngày làm việc

 

 


 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 358 khách