Tìm kiếm
14 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng
Ngày cập nhật 19/05/2017

Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng

 

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng. Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Các tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm:

1. Niêm yết, công khai Danh mục thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị (nếu có). 
 2. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng.

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực công chứng

1.             

Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

2.             

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

3.             

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

4.             

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

5.             

Công chứng hợp đồng ủy quyền

6.             

Công chứng di chúc

7.             

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

8.             

Công chứng văn bản khai nhận di sản

9.             

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

10.         

Nhận lưu giữ di chúc

11.         

Công chứng bản dịch

12.         

Cấp bản sao văn bản công chứng

II. Lĩnh vực chứng thực

13.         

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

14.         

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.651.859
Truy cập hiện tại 3.458 khách