Tìm kiếm
Truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 15/03/2017

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3670/QĐ-BNN-VPĐP ngày 07/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về việc kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020; trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tại Tờ trình số 186/TTr - SNNPTNT ngày 23/02/2017; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 49/Kh-UBND ngày 13/3/2017 về truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

Theo đó, với nội dung tuyên truyền gồm:

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Nghị quyết 26/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận 97 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai thành công Nghị quyết 26/NQ-TW; Các văn bản, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các văn bản của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới.
2. Thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua Thừa Thiên Huế  chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần thúc đẩy và cụ thể hóa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa và từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu.
3. Tuyên truyền về những thành quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn sau 05 năm triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; đồng thời tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.
4. Thông tin, tuyên truyền về những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới; những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về gìn giữ và bảo vệ môi trường.
5. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh.
Với các hình thức tuyên truyền như:
1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông
- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Xây dựng chuyên mục, phóng sự chuyên đề, tọa đàm hoặc đối thoại, phỏng vấn về tiến độ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung biểu dương những địa phương, đơn vị, cá nhân điển hình làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới; những mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả; những kinh nghiệm hay trong huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; đồng thời phản ánh những vướng mắc cần tháo gỡ trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
- Tuyên truyền trên Báo Thừa Thiên Huế  (Báo giấy và báo điện tử): Xây dựng chuyên mục, đưa tin bài, hình ảnh về triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Nội dung phản ánh các hoạt động nổi bật, những kinh nghiệm thiết thực từ nhân dân, các cấp tham gia hưởng ứng tích cực và hiệu quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới; Kết quả thực hiện, những khó khăn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh.
- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và hệ thống phát thanh của huyện, xã, thôn: Tăng thời lượng tuyên truyền, tích cực đưa thông tin từ cơ sở, nhất là ở các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh về các hoạt động trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.
2. Tuyên truyền trên các ấn phẩm
- Tuyên truyền trên Bản tin của các Sở Ban Ngành, Đoàn thể của tỉnh: Tăng cường đăng nội dung các tin, bài, hình ảnh về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương về xây dựng nông thôn mới; Những kết quả thực hiện, những điển hình làm tốt, các hoạt động nổi bật trong thực hiện xây dựng nông thôn mới của cả nước và trên địa bàn tỉnh.
- Tuyên truyền trên các pano, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi, tập gấp; xây dựng kỷ yếu, phim tài liệu…với những nội dung về các văn bản, chính sách, các hoạt động liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường… trong xây dựng nông thôn mới.
3. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thi, hội nghị, hội thảo 
- Tuyên truyền thông qua việc tổ chức sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, nhiếp ảnh, thơ ca, hò vè…với chủ đề về xây dựng nông thôn mới và phổ biến rộng rãi đến công chúng.
- Lồng ghép nhiều hoạt động như tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi, sáng tác logo, biểu trưng…về Chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.651.859
Truy cập hiện tại 3.474 khách