Tìm kiếm
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày cập nhật 20/02/2023

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc Ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Kế hoạch số 12/KH-TT.HĐND ngày 10/02/2023 của Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thường trực HĐND thị xã xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với các nội dung như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới;

- Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi).

2. Yêu cầu

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân với các hình thức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học; đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp;

- Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

II. Nội dung, hình thức, đối tượng và thời gian lấy ý kiến

1. Nội dung

- Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất (Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Trang Thông tin điện tử thị xã Hương Thủy để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

2. Hình thức

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau đây:

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản gửi đến Văn phòng HĐND&UBND thị xã, theo địa chỉ số 749 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

- Các đơn vị chủ động nghiên cứu các hình thức tổ chức hội nghị, tọa đàm đóng góp ý kiến phù hợp với từng địa bàn phường, xã.

3. Đối tượng

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

b) Các Ban Hội đồng nhân dân các cấp.

c) Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp...

d) Các tầng lớp nhân dân.

4. Thời gian

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kết thúc vào ngày 03 tháng 3 năm 2023.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân các phường, xã

- Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thường xuyên thông tin tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân tiếp cận nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tham gia ý kiến.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi về Thường trực HĐND thị xã trước ngày 06 tháng 3 năm 2023.

2. Văn phòng HĐND&UBND thị xã

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã.

- Tham mưu báo cáo kết quả lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo tiến độ, hoàn thành trước ngày 08 tháng 3 năm 2023 để báo cáo HĐND tỉnh.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã hoàn thiện Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện; các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra./.

 

Tập tin đính kèm:
Dương Hữu Hiển
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.507
Truy cập hiện tại 3.664 khách