Tìm kiếm
Đổi mới phương thức lãnh đạo nhìn từ Đảng bộ Hương Thủy
Ngày cập nhật 17/02/2023
Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở địa phương, Đảng bộ thị xã Hương Thủy luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo trên cả 2 phương diện: Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị ở địa phương và từng lĩnh vực cụ thể.
 
 

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đỗ Xuân Giao phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng

Ông Đỗ Xuân Giao - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Thủy chia sẻ: Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện qua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ cơ sở. Qua đó, nắm vững nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị hướng vào phục vụ nhân dân, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn, chất lượng sinh hoạt, công tác của chi bộ, của cấp ủy, nhất là chi bộ thôn, tổ dân phố…
 
Bên cạnh ban hành các nghị quyết lãnh đạo HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm; các chương trình, dự án lớn, cơ chế chính sách sử dụng và phát huy các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của thường trực HĐND; nâng cao chất lượng các kỳ họp, tiếp xúc cử tri… Những đổi mới còn thể hiện qua cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp lãnh đạo UBND xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy, của HĐND; định hướng các chủ trương, biện pháp lớn và lãnh đạo chuẩn bị các đề án phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, quan liêu, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Ở phương diện đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị ở địa phương, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể về những định hướng lớn, về chương trình, nội dung hoạt động hàng năm, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện…
 
 
Đổi mới phương thức tuyên truyền là một trong những điểm sáng của Đảng bộ Hương Thủy
 
Trên một số lĩnh vực cụ thể, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại Hương Thủy thể hiện qua việc Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo cấp uỷ các cấp, các cơ quan tham mưu thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, kiện toàn cấp ủy và đội ngũ cán bộ; chủ động rà soát, loại bỏ những quy định không còn phù hợp; chỉ đạo sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định về công tác cán bộ; kết luận rõ ưu, khuyết điểm từng nội dung kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đồng thời, gắn quán triệt nghị quyết với việc xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của từng cấp ủy, ngành, địa phương; thông tin tình hình nhanh chóng đến các cấp ủy cơ sở; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở…
 
Ông Đỗ Xuân Giao cho biết: Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng bộ thị xã Hương Thủy đã và đang triển khai một số giải pháp, như: khắc phục tình trạng ban hành nghị quyết chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi; tôn trọng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, vai trò, tính tự chủ, năng động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, khắc phục tình trạng lãnh đạo, chỉ đạo theo kiểu áp đặt chủ quan; đổi mới cách tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo đồng thuận trong việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
"Hương Thủy cũng đang tiếp tục quán triệt quan điểm đội ngũ cán bộ tốt thì mới đổi mới được phương thức lãnh đạo tốt, kịp thời, hiệu quả; qua đó luôn nói đi đôi với làm. Đồng thời, tăng cường tính dân chủ, sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát gắn liền với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…", ông Đỗ Xuân Giao nói.
Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.653.721
Truy cập hiện tại 1.230 khách