Tìm kiếm
Kế hoạch tuyển dụng công chức các xã, phường thuộc thị xã Hương Thủy năm 2022
Ngày cập nhật 04/04/2022

Ngày 30/3/2022, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về kế hoạch tuyển dụng công chức các xã, phường thuộc thị xã Hương Thủy năm 2022

I. Về mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Việc tuyển dụng công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã phải đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của công chức cơ sở.

2. Yêu cầu:

Việc tuyển dụng đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

II. Chỉ tiêu công chức cần tuyển

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức là 08 chỉ tiêu, cụ thể gồm:

-

Văn phòng - Thống kê

:02

 

-

Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

:02

 

-

Tài chính - Kế toán

:03

 

-

Văn hóa - Xã hội

:01

 

III. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký tuyển dụng

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển vào công chức làm việc tại UBND các xã, phường phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

f) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

g) Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

h) Có trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo từng chức danh cần tuyển, cụ thể: (Có biểu chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo).

- Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Luật; Hành chính; Kế toán.

- Chức danh công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Quản lý đất đai; Xây dựng.

- Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội: Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý văn hóa.

- Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.

i) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng;

k) Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ Tin học Văn phòng, Chứng chỉ A trở lên theo quy định trước đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu (bản chính);

b) Bản sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản chính);

c) Bản sao Giấy khai sinh (bản chính phô tô có công chứng hoặc bản sao);

d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực hoặc có đối chiếu bản chính) và viết cam kết bổ sung bằng theo thời gian các cơ sở đào tạo quy định;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản sao có chứng thực hoặc có đối chiếu bản chính);

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có) (bản sao có chứng thực hoặc có đối chiếu bản chính);

f) 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển;

Mỗi người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí chức danh của xã, phường có nhu cầu tuyển dụng.

4. Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức xã, phường là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển công chức xã, phường lần sau.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cụ thể:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản 5 mục III của Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2. 

IV. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển

Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi bằng hình thức trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;

b) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên;

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

c) Thời gian thi: 30 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ, tổ chức tuyển dụng

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

a) Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 05/4/2022 đến hết ngày 10/5/2022 (trừ ngày nghỉ Lễ, thứ Bảy, chủ Nhật).

Sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

b) Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian tổ chức thi: Dự kiến tháng 6/2022.

3. Địa điểm tổ chức thi: Có thông báo cụ thể sau.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã:

Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo, Ban Kiểm tra sát hạch, giúp Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức thực hiện thi tuyển công chức theo Kế hoạch; tổng hợp kết quả tuyển dụng, báo cáo UBND thị xã quyết định phê duyệt.

2. Phòng Nội vụ:

a) Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức theo quy định;

b) Căn cứ quy định hướng dẫn về tuyển dụng công chức xã, phường để tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập các ban giúp việc; lập danh sách, hồ sơ những người đủ điều kiện dự thi, báo cáo Hội đồng tuyển dụng để tổ chức thi; bảo đảm có số dư ít nhất bằng 2 lần so với chỉ tiêu được tuyển theo từng vị trí việc làm;

c) Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022;

d) Tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển; tổng hợp và lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thông báo đến thí sinh đủ điều kiện dự thi về thời gian, địa điểm, môn thi; chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi…;

đ) Tham mưu UBND thị xã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải trên Trang thông tin điện tử thị xã về kế hoạch tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển cho mọi người biết;

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tin học;

f) Thu phí dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

g) Tham mưu, trình UBND thị xã quyết định trúng tuyển, xếp lương đối với người trúng tuyển sau khi có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của Chủ tịch  UBND thị xã.

3. Các phòng chuyên môn (do Hội đồng tuyển dụng chỉ định):

a) Chuẩn bị tài liệu, nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào các chức danh công chức theo ngành phụ trách;

b) Tham gia các Ban của Hội đồng tuyển dụng (nếu có);

c) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

4. UBND các xã, phường có nhu cầu tuyển dụng:

a) Thông báo công khai tại trụ sở làm việc của UBND xã, phường về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển;

b) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thị xã năm 2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.785.384
Truy cập hiện tại 3.012 khách