Tìm kiếm
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021
Ngày cập nhật 13/08/2021

Ngày 12/8/2021, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Quyết định số 7541/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

 Căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch phát triển giáo dục và đạo tạo năm học 2021-2022; và nhu cầu giáo viên, nhân viên của các đơn vị, Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021 như sau:

I. Mục đích và yêu cầu

1. Tuyển dụng những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực và chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

2. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu vị trí việc làm của từng đơn vị.

3. Tuyển dụng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

II. Chỉ tiêu và hình thức tuyển dụng

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu cần tuyển cho năm học 2021 - 2022 là 30 chỉ tiêu, theo từng vị trí việc làm, cụ thể như sau:

* Ngạch giáo viên: 26 chỉ tiêu

 

TT

Loại hình

Cấp học

Mầm non

Tiểu học

THCS

GDNN-GDTX

1

Giáo viên Mầm non

02

 

 

 

2

Giáo viên Tiểu học

 

19

 

 

3

Giáo viên Tiếng anh

 

01

 

 

4

Giáo viên Ngữ văn

 

 

01

 

5

Giáo viên Địa

 

 

01

 

6

Giáo viên Tiếng anh

 

 

01

 

7

Giáo viên Sinh học

 

 

 

01

Tổng cộng

02

20

03

01

 

 

* Ngạch nhân viên Trường học               : 04

- Nhân viên Kế toán                                   : 02

- Nhân viên Thư viện                                 : 02

2. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển phỏng vấn.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển vào viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy, năm học 2021 - 2022 phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại thị xã Hương Thủy. Đối với người đăng ký dự tuyển ngạch Giáo viên có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn thị xã Hương Thủy chỉ tiếp nhận hồ sơ tốt nghiệp Đại học loại giỏi trở lên, (Riêng đối với ngạch Giáo viên Tiểu học chỉ yêu cầu tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên).

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đảm bảo theo quy định;

- Có Hồ sơ đăng ký dự tuyển đảm bảo theo quy định tại điểm 4 kế hoạch này.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Có dị dạng về hình thể; phát âm không chuẩn.

Nếu được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các quy định trên sẽ bị huỷ bỏ kết quả trúng tuyển.

b) Điều kiện cụ thể đối với người dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm:

- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, đúng chuyên ngành cần tuyển.

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, đúng chuyên ngành cần tuyển.

- Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên : Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học khác trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Nhân viên Trường học:

+ Nhân viên Kế toán: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán.

+ Nhân viên Thư viện: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Thư viện.

* Tất cả các vị trí tuyển dụng phải đảm bảo có trình độ Ngoại ngữ và trình độ tin học theo quy định, cụ thể như sau:

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam hoặc Chứng chỉ Chương trình tiếng Anh thực hành trình độ B trở lên ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 tương đương với trình độ A2, bậc 2 của khung 6 bậc;

- Trình độ tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ Tin học Văn phòng, Chứng chỉ A trở lên theo quy định trước đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển gồm có 02 bộ; bản thân người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định (có dán ảnh 4x6);

b) Bản khai lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

c) Bản sao (có công chứng) các văn bằng (kể cả bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông), chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

d) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và có giá trị sử dụng trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe);

đ) Bản sao hộ khẩu thường trú đối với người đăng ký dự tuyển;

e) Các giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

g) Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

5. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo được thực hiện theo 2 vòng:

5.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại điểm 5.2. của Kế hoạch này.

5.2. Vòng 2

5.2.1. Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

5.2.2. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

5.2.3. Tổ chức phỏng vấn: Thi phỏng vấn 30 phút, trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị.

5.2.4. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

6.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

6.1.1. Có kết quả điểm phỏng vấn theo quy định tại điểm 5.2.2 của Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên;

6.1.2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

6.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

6.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định tại Kế hoạch này.

 6.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6.5. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả tuyển dụng, thông báo công khai Cổng thông tin điện tử thị xã và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

7. Ưu tiên trong xét tuyển:

7.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2.

7.2 Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

7.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

7.4. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục 7 của Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

8. Nội dung phỏng vấn:

Thí sinh dự tuyển sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên một câu hỏi trong số câu hỏi liên quan đến các nội dung sau:

- Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2019, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các văn bản chuyên môn liên quan đến ngành học, cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy định về đạo đức nhà giáo, điều lệ trường học;

- Kiến thức chuyên môn; kỹ năng và xử lý tình huống liên quan đến vị trí cần tuyển.

(Danh mục tài liệu phỏng vấn sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo sau. Quá trình phỏng vấn thí sinh không được phép sử dụng tài liệu)

9. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Thông báo Kế hoạch tuyển dụng:

Thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh thị xã, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), Trang Thông tin điện tử của thị xã và niêm yết công khai tại Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã (Phòng Nội vụ).

b) Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: 

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 12/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021 (trừ ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật).

Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, địa chỉ số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

c) Lệ phí kiểm tra, sát hạch: Theo quy định tại Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

d) Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

đ) Thông báo kết quả trúng tuyển sẽ được niêm yết công khai tại Hội đồng tuyển dụng thị xã và thông báo kết quả trúng tuyển cho từng người tham gia dự tuyển sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

e) Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng tuyển, UBND thị xã rà soát, cân đối số lượng người làm việc, số lượng giáo viên nghỉ hưu, thôi việc của các trường học, để phân bổ giáo viên tuyển dụng mới về các trường thiếu theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ thị xã tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021 để thực hiện tuyển dụng theo quy định; Thông báo công khai nội dung tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của UBND thị xã về kế hoạch tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển để mọi người được biết. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thu phí dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

2. Phòng Nội vụ thị xã chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã tham mưu Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2. Chuẩn bị tài liệu phỏng vấn. Tổng hợp danh sách những người đăng ký dự tuyển, tổ chức phỏng vấn và công bố kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.006.167
Truy cập hiện tại 1.445 khách