Tìm kiếm
Tiếp tục tiến hành việc chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức,.. đang làm việc ở các xã, phường chưa sắp xếp được theo quy định của Nghị định số 34
Ngày cập nhật 07/02/2020
Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh có Công văn số 756 /UBND-NV  gửi Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế về  thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ
 

Theo đó, do nhiều địa phương, số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vượt quá theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ dôi dư cần có lộ trình và thời gian để triển khai tổ chức thực hiện. 

Để tiếp tục thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2019/TT-BNV, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tiến hành việc chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đang làm việc ở các xã, phường, thị trấn chưa sắp xếp được theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.
2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:
- Tiến hành việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2019/TT-BNV.
- Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP .
- Giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
- Điều chuyển, bổ sung cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố hoặc chuyển thành công chức, viên chức cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức.
3. Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến ngày 31/12/2020, số lượng cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo đúng số lượng theo quy định.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.024.440
Truy cập hiện tại 1.398 khách