Tìm kiếm
Trợ giúp 1.000.000 đồng cho gia đình chính sách tiêu biểu; hộ thoát nghèo tiêu biểu; cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập tiêu biểu tại các huyện, thị xã, thành phố
Ngày cập nhật 06/01/2020

Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về trợ giúp các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý - năm 2020

 

Theo đó, quy định đối tượng, mức trợ giúp và tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020 như sau:

1. Mức tặng quà và đối tượng được tặng quà:
a) Trợ giúp 1.000.000 đồng cho gia đình chính sách tiêu biểu; hộ thoát nghèo tiêu biểu; cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập tiêu biểu tại các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là huyện).
b) Trợ giúp 300.000 đồng cho đối tượng hộ nghèo; thân nhân người có công; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
c) Trợ giúp 200.000 đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, đối tượng nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ; đối tượng nuôi dưỡng ngoài công lập.
d) Những đối tượng quy định trên đây nếu thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp Tết do cơ quan, tổ chức, cá nhân của Trung ương (kể cả quà của Chủ tịch nước) thì vẫn được nhận quà theo Quy định này. 
Hộ nghèo được trợ giúp nêu trên theo kết quả điều tra cuối năm 2019 được UBND cấp huyện phê duyệt và UBND cấp xã công nhận; đối tượng chính sách có công, bảo trợ xã hội được trợ giúp tính đến thời điểm cuối tháng 11 năm 2019.
2. Nguồn kinh phí thực hiện:
a) Trích dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 số tiền 15.927.000.000 đồng (Mười lăm tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn) để cấp cho các đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội số tiền 446.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục 1); bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã và thành phố Huế số tiền 15.481.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục 2) nhằm trợ giúp cho các đối tượng hưởng chính sách.
b) Giao UBND các huyện trích ngân sách cấp mình số tiền 1.216.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục 2) để cùng với kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ nhằm chi trợ giúp cho các đối tượng theo quy định. 
UBND tỉnh giao trách nhiệm:
1. Giám đốc Sở Tài chính lập thủ tục thông báo kinh phí cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội và cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố Huế số tiền nêu tại Điều 1 Quyết định này.
2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm triển khai trợ giúp kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quà trợ giúp Tết đến các đối tượng được hưởng trước ngày 16/01/2020 (ngày 22/12 năm Kỷ Hợi); thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của nhà nước.
3. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện và tổng hợp tình hình thực hiện từ các huyện, báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính trước ngày 21/01/2020 (ngày 27/12 năm Kỷ Hợi).
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.899.827
Truy cập hiện tại 2.424 khách