Tìm kiếm
Thống nhất danh mục 114 dự án cần rà soát xem xét thu hồi (39 dự án), giám sát đặc biệt (45 dự án) và đôn đốc tiến độ thực hiện (30 dự án)
Ngày cập nhật 20/12/2019
Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh có Công văn  9718 /UBND-QHXT gửi Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế về triển khai thực hiện các nội dung giám sát dự án đầu tư
 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3547/SKHĐT-DNTT ngày 20/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện các nội dung giám sát dự án đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất danh mục 114 dự án cần rà soát xem xét thu hồi (39 dự án), giám sát đặc biệt (45 dự án) và đôn đốc tiến độ thực hiện (30 dự án) theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giám sát đối với từng dự án theo danh mục nêu trên theo cam kết và các nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, nội dung dự án được cấp; nắm bắt tình hình triển khai, hoạt động, các khó khăn vướng mắc của dự án nhằm đưa ra phương án xử lý phù hợp, kịp thời; định kỳ báo cáo UBND tỉnh.
3. Đối với các dự án đã thu hồi nhưng chưa xử lý tài sản trên đất, Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý dứt điểm phù hợp với quy định.
4. Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao nâng cao trách nhiệm thực hiện công tác giám sát đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách; trong đó, lưu ý một số nội dung sau:
4.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin dự án đầu tư, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc vận hành hệ thống này;
- Xây dựng kế hoạch phục vụ cho Chủ tịch UBND tỉnh giám sát các dự án cụ thể;
- Quá trình xây dựng các quy trình thực hiện dự án, lưu ý phải đảm bảo quy trình thu hồi dự án và xử lý dự án sau thu hồi.
4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng phân công cụ thể từng dự án, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch giao trong công tác thực hiện các thủ tục có liên quan đến đầu tư và các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở, địa phương, đơn vị; chịu trách nhiệm trực tiếp với Lãnh đạo đứng đầu của đơn vị chịu trách nhiệm xử lý nếu chậm trễ, ảnh hưởng quy trình chung.
- Các ngành, địa phương vi phạm tiến độ xử lý chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung chỉ đạo.
4.3. Chánh văn phòng tham mưu việc giám sát các dự án theo cơ chế 01 cửa.
4.4. Bộ phận giúp việc của Tổ giám sát dự án trọng điểm phát huy vai trò, nâng cao năng lực chủ động tham mưu cho Tổ trưởng kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh Kế hoạch (nếu có).
5. Căn cứ danh mục 114 dự án nêu trên, các ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn này và Công văn số 6202/UBND-QHXT ngày 27/8/2019./
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.015.622
Truy cập hiện tại 1.399 khách