Tìm kiếm
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020
Ngày cập nhật 20/12/2019

Năm 2020 là năm cuối cùng thực thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là năm diễn ra Festival và nhiều Lễ kỷ niệm lớn. Để thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư công năm 2020, tạo bước đột phá và tiền đề tốt cho việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch trung hạn 2021-2025, UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị triển khai công tác này, dự kiến vào cuối tháng 12/2019. Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh có Công văn số 9590/UBND-TH gửi các cơ quan thuộc UBND tỉnh; các UBND huyện, thị xã, thành phố Huế; các Chủ đầu tư về việc tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Mục tiêu và yêu cầu thực hiện kế hoạch đầu tư công 2020:
a) Mục tiêu: Hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công 2020 theo kế hoạch đã dự kiến; trong đó, đến 30/6/2020 giải ngân trên 50%, đến 15/12/2020 giải ngân 100% vốn bố trí. Chấn chỉnh, làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (cả trong và ngoài công trình), đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị theo chủ trương chung của tỉnh.
b) Yêu cầu: rà soát, tổng hợp các vướng mắc, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chậm thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trong thời qua; tham mưu đề xuất giải pháp giải quyết cụ thể, quyết liệt trong thời gian tới; trong đó, tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:
(1) Nâng cao năng lực và trách nhiệm của các chủ đầu tư: (i) Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nếu có vướng mắc thuộc trách nhiệm của các ngành, địa phương liên quan, chủ đầu tư phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý; (ii) tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thi công, làm tốt công tác vệ sinh môi trường (cả trong và ngoài công trình), đảm bảo tiêu chí “xanh - sạch - sáng”; (iii) nghiêm túc triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng đảm bảo theo đúng quy định, lộ trình.
(2) Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục của các cơ quan QLNN: Rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt liên quan dự án đầu tư công so với hiện nay; tập trung vào các khâu, các thủ tục có tần suất xuất hiện lớn, thời gian dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
(3) Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng: UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, các chủ đầu tư có giải pháp gỡ khó khăn, tăng cường năng lực để đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ thực hiện công tác này đối với các dự án đầu tư công.
(4) Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá: (i) Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên quá trình thực hiện dự án đầu tư công đối với tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan gắn với công tác đánh giá công chức, viên chức, công tác thi đua, khen thưởng; (ii) khai thác, sử dụng có hiệu quả Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư trên môi trường mạng; (iii) tăng cường các biện pháp xử phạt đối với các hành vi vi phạm.
(5) Làm tốt công tác điều hành kế hoạch vốn đầu tư: Đảm bảo bố trí vốn đúng mục tiêu, hạn mức; kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn để đáp ứng nhu cầu và khả năng giải ngân.
2. Chuẩn bị báo cáo: 
a) Các Chủ đầu tư, các cơ quan thuộc UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Huế: khẩn trương xây dựng báo cáo của địa phương, đơn vị mình, nêu rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn 2020 theo nội dung mục tiêu, yêu cầu nêu tại Mục 1 văn bản này; báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/12/2019 để tổng hợp (gửi UBND tỉnh 01 bản giấy và file điện tử qua địa chỉ lckien.ubnd@thuathienhue.gov.vn). 
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: (i) Triển khai cho các Chủ đầu tư các dự án thực hiện báo cáo; (ii) thống kê, xây dựng danh mục các dự án bố trí vốn lớn, có khó khăn cần tháo gỡ; các dự án có nhu cầu giải phóng mặt bằng và có vướng mắc trong công tác này, ... để theo dõi, đôn đốc, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. (iii) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo tổng hợp, đánh giá ngắn gọn, đầy đủ tình hình các vướng mắc, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện trong năm 2020 đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2019
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.015.500
Truy cập hiện tại 1.364 khách