Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng cường triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Ngày cập nhật 13/10/2016

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh có Công văn 6145/UBND-NV gửi Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế về tăng cường triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Theo đó, thực hiện Công văn số 06/BCĐCCHC ngày 09/8/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ về việc tăng cường triển khai Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh triển khai CCHC, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả CCHC trong toàn tỉnh, tập trung một số nội dung cụ thể sau:
1. Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08/10/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong đó xác định rõ các nhiệm vụ CCHC trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với kế hoạch chung của tỉnh và điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương; các kế hoạch CCHC phải đảm bảo chất lượng, theo đó các nhiệm vụ phải xác định rõ kết quả đầu ra, thời gian hoàn thành và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, đơn vị, địa phương, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp; đồng thời bố trí đủ nguồn lực, kinh phí để đảm bảo cho việc thực hiện. Cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
- Đẩy mạnh triển khai cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ  thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên cơ sở các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị quyết số 39/NQ-TW, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Đồng thời, hoàn thành việc xây dựng và ban hành các quy định về hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chức danh lãnh đạo, quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Tăng cường triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sớm triển khai thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh, cấp huyện và thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND cấp xã tiến đến nhân rộng trong toàn tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.
2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC, nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia, đóng góp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vào công tác CCHC. Các nội dung, hình thức tuyên truyền về CCHC phải bảo đảm tính thời sự, chính xác và phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền; đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC tại đơn vị, địa phương phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá CCHC:
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã ban hành hoặc đột xuất đối với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch CCHC hàng năm và kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để xử lý hoặc chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Tiếp tục triển khai đánh giá, xếp loại công tác CCHC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm.
4. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và kết quả CCHC hàng quý, 6 tháng và hàng năm của các đơn vị, địa phương tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đúng thời gian quy định.
 

Anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.827.207
Truy cập hiện tại 1.281 khách