Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Duy trì xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016
Ngày cập nhật 10/10/2016

Năm 2015, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 91,14/100 điểm, xếp vị thứ 04/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 6,83 điểm và tăng 15 bậc so với xếp hạng của năm 2014. Để duy trì vị trí xếp hạng chỉ số CCHC trong năm 2016 và các năm tiếp theo trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất cả nước, ngày 01/10/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 5947/UBND-NV gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về Duy trì xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016

Theo đó, , Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Sở Nội vụ:
- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch CCHC  năm 2016 trước ngày 10/12/2016.
- Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về tình hình phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức và phân cấp quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2016.
- Tổng hợp các kế hoạch đã ban hành (trước ngày 31/12/2015) cho năm 2016 gồm: Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2016; kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức; kế hoạch kiểm tra phân cấp quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh năm 2016.
- Xây dựng các kế hoạch năm 2017 đảm bảo trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và ban hành ngày 31/12/2016, gồm: Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017; kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức; kế hoạch kiểm tra về phân cấp quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh năm 2017 .
- Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2016 về: Kết quả kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2016; kết quả kiểm tra tình hình các nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện và các đơn vị trực thuộc năm 2016; kết quả kiểm tra tình hình phân cấp quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh năm 2016 (đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch và các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý) .
- Rà soát, theo dõi, đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt đề án xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Nhanh chóng tổ chức triển khai ngay khi được Bộ Nội vụ phê duyệt đảm bảo trên 60% tổng số cơ quan, đơn vị có cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trên 80% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm.
- Tiếp tục tổ chức triển khai đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện công tác cải cách hành chính để thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Nghiên cứu, xây dựng Đề án xây dựng ứng dụng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xây dựng Trung tâm hành chính công cấp huyện; phấn đấu đến cuối năm 2016 toàn tỉnh có 05 đơn vị triển khai thực hiện.
- Xây dựng Báo cáo về hiện trạng cơ sở vật chất của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện hàng năm (báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11/2016);
- Tổng hợp cung cấp Bộ Nội vụ các quy định của UBND tỉnh có tính mới, cải tiến nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả công tác CCHC (như mô hình Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quy định xây dựng hồ sơ điện tử, Quy định công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh...).
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh năm 2016 (trong quý IV năm 2016).
2. Sở Khoa học và Công nghệ:
- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính của tỉnh năm 2016 (trong tháng 12/2016).
- Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có trên 70% đơn vị cấp xã được công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (tổng hợp các quyết định công bố đạt chuẩn ISO).
- Chịu trách nhiệm tổng hợp nhiệm vụ trong đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm tại Mục 7.3: Áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính ở Bảng 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
3. Sở Tài chính:
- Tổng hợp gửi Sở Nội vụ: Các văn bản quy phạm pháp luật về tình hình phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý về ngân sách nhà nước năm 2016 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch đã được ban hành trong tháng 12/2015).
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý về ngân sách nhà nước năm 2017 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch được ban hành trong tháng 12/2016).
- Xây dựng báo cáo về cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập năm 2016 (gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2016).
- Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra tình hình phân cấp quản lý ngân sách nhà nước năm 2016 (đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch và các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý) (trong tháng 12/2016).
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập (đảm bảo 04/04 đơn vị được triển khai).
- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu việc bố trí kinh phí CCHC cho từng nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch CCHC năm 2017 của UBND tỉnh (trước ngày 25/11/2016).
- Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kinh phí CCHC năm 2016 để báo cáo Bộ Nội vụ (thông qua Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2016).
- Chịu trách nhiệm tổng hợp nhiệm vụ trong đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm tại các Mục 6.1, 6.2, 6.3 của Phần 6: Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ở Bảng 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ.
4. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch: Tuyên truyền CCHC năm 2017; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh năm 2017 (trong tháng 12/2016).
- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến năm 2017 của các cơ quan, đơn vị (năm 2015, có 68 dịch vụ công mức độ 3 và 23 dịch vụ công mức độ 4; năm 2016 có 552 dịch vụ công mức độ 4).
- Phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện đúng tiến độ đã nêu tại Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.
- Chịu trách nhiệm tổng hợp nhiệm vụ trong đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm tại Mục 1.4: Công tác tuyên truyền CCHC; Mục 7.1, 7.2 của Phần 7: Hiện đại hóa hành chính ở Bảng 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ.  
5. Sở Tư pháp:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL) năm 2017; rà soát, hệ thống hóa VB QPPL năm 2017; kiểm tra việc thực hiện VB QPPL năm 2017; rà soát, đánh giá TTHC năm 2017 (trong tháng 12/2016 và đảm bảo các nhiệm vụ có thể được hoàn thành trên 80% kế hoạch).
- Tham mưu UBND tỉnh các báo cáo: Rà soát, hệ thống hóa VB QPPL năm 2016; kiểm tra việc thực hiện VB QPPL năm 2016; rà soát, đánh giá TTHC năm 2016 (đảm bảo thực hiện trên 80% kế hoạch và các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý) (trong tháng 12/2016).
- Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng VB QPPL năm 2016 (đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch) (trong tháng 12/2016).
- Chịu trách nhiệm tổng hợp nhiệm vụ trong đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm tại Phần 2: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; Phần 3: Cải cách TTHC ở Bảng 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ.
- Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình và việc xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Tổng hợp gửi Sở Nội vụ: Các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành về tình hình phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển; phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước; kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển năm 2016; kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2016 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch đã được ban hành trong tháng 12/2015).
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển năm 2017; kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2017 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch được ban hành trong tháng 12/2016).
- Báo cáo UBND tỉnh kết quả: Kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển năm 2016; kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2016 (đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch và các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý) (trong tháng 12/2016).
- Phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hành chính công cấp huyện.
7. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Tổng hợp gửi Sở Nội vụ: Các văn bản quy phạm pháp luật về tình hình phân cấp quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước; kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước năm 2016 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch đã được ban hành trong tháng 12/2015).
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước năm 2017 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch được ban hành trong tháng 12/2016).
- Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra tình hình phân cấp quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước năm 2016 (đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch và các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý) (trong tháng 12/2016).
8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Đẩy nhanh tiến độ các đơn vị cấp xã được công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 theo kế hoạch đề ra;
- Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2017 (tỷ lệ đạt chuẩn phải từ 80% trở lên; đồng thời, hàng năm phải có từ 80% trở lên số cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo ngắn hạn, dài hạn về chuyên môn, nghiệp vụ…).
- Chịu trách nhiệm tổng hợp Báo cáo nhiệm vụ trong đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm tại Mục 5.6: Cán bộ, công chức cấp xã; Mục 8.2: Số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Mục 8.3: Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảng 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ.
9. Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các nội dung theo yêu cầu của UBND tỉnh đối với các ngành, địa phương; tăng cường đôn đốc, xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng hợp việc thực hiện cho UBND tỉnh vào các thời điểm 20/10, 20/11 và 20/12/2016.
 

Anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.986.018
Truy cập hiện tại 567 khách