Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phấn đấu vị thứ chỉ số CCHC của tỉnh năm 2014, 2015 nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước
Ngày cập nhật 04/11/2014

Đó là mục tiêu của UBND tỉnh ở Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/11/2014 về Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2014 và năm 2015
 

Theo đó, với mục tiêu của Kế hoạch là:
a) Hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011-2015 của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 01/3/2012.
b) Phấn đấu vị thứ chỉ số CCHC của tỉnh năm 2014, 2015 nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước.
Với các nhiệm vụ được giao cho các sở ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố là:
a) Sở Nội vụ:
- Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2015 (trước ngày 10/12/2014; xác định đầy đủ 6 lĩnh vực, có bố trí kinh phí triển khai và gắn trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị).
- Lập Báo cáo CCHC năm 2014 theo đúng nội dung và thời gian quy định (trước 10/12/2014).
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2015 (trong tháng 12/2014); đảm bảo kiểm tra từ 30% cơ quan, đơn vị trở lên.
- Ban hành: Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2015 (đảm bảo kiểm tra từ 30% cơ quan, đơn vị trở lên); Kế hoạch kiểm tra, đánh giá đối với các nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện và các đơn vị trực thuộc năm 2015 (trong tháng 12/2014).
- Báo cáo: Kết quả kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2014 (đảm bảo thực hiện 100% theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời, cần xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những đơn vị thực hiện không đúng quy định về tổ chức, bộ máy); tình hình các nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện và các đơn vị trực thuộc năm 2014 (đảm bảo 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý). Các báo cáo hoàn thành trước tháng 12/2014.
- Tổ chức triển khai và thống kê xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm (trong năm 2015, đảm bảo trên 60% tổng số cơ quan, đơn vị có cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; đồng thời, phải đảm bảo trên 80% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt).
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của tỉnh năm 2015 (trong tháng 12/2014 và phải thực hiện trên 80% kế hoạch đã nêu).
- Tiếp tục tổ chức triển khai đánh giá công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tham mưu UBND tiến hành thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, xây dựng đề án thí điểm thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp sở và tương đương trở xuống (trong Quý IV năm 2014).
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC cấp sở, cấp huyện gắn với bình xét thi đua, khen thưởng cho từng tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh (trong Quý IV năm 2014).
- Rà soát, thống kê danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đảm bảo trên 80% tổng số TTHC (trong Quý IV năm 2014).
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định, chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh năm 2014 (trong Quý IV năm 2014).
b) Sở Khoa học và Công nghệ:
- Lập Báo cáo về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính của tỉnh năm 2014 (trong tháng 12/2014).
- Xây dựng lộ trình từ nay đến 2015 có trên 50% đơn vị cấp xã được công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Chịu trách nhiệm tổng hợp nhiệm vụ trong đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm tại Mục 7.3: Áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính ở Bảng 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
c) Sở Tài chính:
- Lập Báo cáo về cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập năm 2014 (gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2014).
- Tham mưu UBND tỉnh đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
- Tham mưu việc bố trí kinh phí CCHC cho từng nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch CCHC năm 2015 của UBND tỉnh (trước ngày 25/11/2014).
- Tổng hợp kinh phí CCHC năm 2014 báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ trước ngày 25/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ).
- Chịu trách nhiệm tổng hợp nhiệm vụ trong đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm tại các Mục 6.1, 6.2, 6.3 của Phần 6: Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ở Bảng 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ.
d) Sở Thông tin và Truyền thông:
- Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2015 (trong tháng 12/2014 và đảm bảo thực hiện trên 80% kế hoạch đã nêu).
- Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh năm 2015 (trong tháng 12/2014 và đảm bảo thực hiện trên 80% kế hoạch đã nêu).
- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện để thực hiện đảm bảo 100% TTHC được công bố đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; lựa chọn thực hiện trên 10 nhóm dịch vụ công mức độ 3 và có hơn 02 dịch vụ công mức độ 04, trong Quý IV năm 2014.
- Phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện đúng tiến độ đã nêu tại Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13/6/2013 và Kế hoạch sửa đổi Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13/6/2013.
- Chịu trách nhiệm tổng hợp nhiệm vụ trong đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm tại Mục 1.4: Công tác tuyên truyền CCHC; Mục 7.1, 7.2 của Phần 7: Hiện đại hóa hành chính ở Bảng 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ.  
đ) Sở Tư pháp:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL) năm 2015, trong tháng 12/2014.
- Ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VB QPPL năm 2015, trong tháng 12/2014 và đảm bảo thực hiện trên 80% kế hoạch.
- Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện VB QPPL năm 2015, trong tháng 12/2014 và đảm bảo thực hiện trên 80% kế hoạch.
- Báo cáo Kết quả kiểm tra việc thực hiện VB QPPL năm 2014, vào tháng 12/2014, có kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2015, trong tháng 12/2014.
 - Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2014 (đảm bảo thực hiện trên 80% kế hoạch đã nêu; nếu phát hiện thì cần có kiến nghị để sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ cho phù hợp) (trong tháng 12/2014).
- Chịu trách nhiệm tổng hợp nhiệm vụ trong đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm tại Phần 2: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; Phần 3: Cải cách TTHC ở Bảng 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ.
- Chịu trách nhiệm Báo cáo tình hình và việc xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.
e) Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Phối hợp các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiên cứu cân đối, bố trí vốn và kiện toàn tổ chức theo mô hình một cửa điện tử theo Đề án mẫu đã được phê duyệt.
- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định, đảm bảo hoàn thành từ nay đến cuối năm 2015.
-  Xây dựng Báo cáo về hiện trạng cơ sở vật chất của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện năm 2014 (gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2014).
- Phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Phú Lộc, thị xã Hương Trà và thành phố Huế đẩy nhanh tiến độ xây dựng đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại theo Đề án đã được phê duyệt.
g) UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Cân đối, bố trí vốn và kiện toàn tổ chức theo mô hình một cửa điện tử theo Đề án mẫu đã được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể:
+ Trên 80% số thủ tục hành chính thuộc cấp huyện được áp dụng theo mô hình một cửa.
+ 100% TTHC cấp huyện được công bố đạt dịch vụ công trực tuyến mức 2.
+ 100% đơn vị được trang cấp thiết bị và tổ chức hoạt động đồng bộ theo mô hình được phê duyệt.
+ Kiên quyết xử lý, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, không yêu cầu người dân cung cấp hồ sơ, giấy tờ không có trong danh mục hồ sơ đã được công bố (đặc biệt ở cấp xã, phường, thị trấn...)
- Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2015 (tỷ lệ đạt chuẩn phải từ 80% trở lên; đồng thời, hàng năm phải có từ 80% trở lên số cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo ngắn hạn, dài hạn về chuyên môn, nghiệp vụ…).
- Chịu trách nhiệm tổng hợp Báo cáo nhiệm vụ trong đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm tại Mục 5.6: Cán bộ, công chức cấp xã; Mục 8.2: Số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Mục 8.3: Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảng 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ.
 

Tập tin đính kèm:
Anh Dương-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.035.665
Truy cập hiện tại 3.160 khách