Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phấn đấu vị thứ chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017 tiếp tục nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước
Ngày cập nhật 01/08/2017

Đó là mục tiêu của UBND tỉnh được ban hành tại Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/7/2017 về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017

Theo đó,  với các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiên là:

a) Sở Nội vụ:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch (trước ngày 20/12/2017) về: Cải cách hành chính năm 2018; kiểm tra công tác CCHC năm 2018; tinh giản biên chế năm 2018; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018;
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các báo cáo (trước ngày 20/12/2017) về: Tình hình thực hiện kế hoạch CCHC 2017; bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm năm 2017; kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017; kết quả tinh giản biên chế năm 2017; kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2017; tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 2017.
- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm đối với công chức theo danh mục đã được Bộ Nội vụ phê duyệt; Quy định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (trước ngày 20/12/2017).
- Tổng hợp: Các văn bản quy phạm pháp luật về tình hình phân cấp quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; các văn bản liên quan đến công tác: Tuyển dụng công chức tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp; thi nâng ngạch ngạch công chức thuộc thẩm quyền của tỉnh; thi/xét thăng hạng viên chức; bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp sở và tương đương trong năm 2017; các văn bản công nhận sáng kiến trong công tác CCHC được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Tổng hợp các kế hoạch đã ban hành trong năm 2016: Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017; kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017; kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức; kiểm tra phân cấp quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh năm 2017; kế hoạch tinh giản biên chế năm 2017; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.
- Xây dựng các kế hoạch: Kiểm tra công tác kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018; kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức; kiểm tra về phân cấp quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh năm 2018 (trước ngày 20/12/2017).
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017 (tháng 01/2018).
b) Sở Khoa học và Công nghệ:
- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính của tỉnh năm 2017 (đảm bảo tỷ lệ 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện công bố và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định; riêng cấp xã đảm bảo tỷ lệ trên 70% số đơn vị được công bố; tổng hợp các quyết định công bố đạt chuẩn ISO) (trước ngày 20/12/2017).
- Đôn đốc, hướng dẫn Sở Du lịch và Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (trước ngày 20/12/2017).
c) Sở Tài chính:
- Tổng hợp gửi Sở Nội vụ (trong tháng 12/2017): Các văn bản quy phạm pháp luật về tình hình phân cấp: Quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý về ngân sách nhà nước năm 2017 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch đã được ban hành trong tháng 12/2016).
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý về ngân sách nhà nước năm 2018 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch được ban hành trước ngày 20/12/2017).
- Xây dựng báo cáo: Về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính (theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ); cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh (đảm bảo 100% số đơn vị đã triển khai và số lượng đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên của năm 2017 phải cao hơn năm 2016); số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh đủ điều kiện vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ (đảm bảo tỷ lệ 100% số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt Đề án trong năm 2017) (Báo cáo và các văn bản liên quan gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2017).
- Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra tình hình phân cấp quản lý ngân sách nhà nước năm 2017 (đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch và các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý) (trước ngày 20/12/2017).
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập (đảm bảo 100% đơn vị được triển khai).
- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu việc bố trí kinh phí CCHC cho từng nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND tỉnh (trước ngày 25/11/2017).
- Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kinh phí CCHC năm 2017 để báo cáo Bộ Nội vụ (thông qua Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2017).
d) Sở Thông tin và Truyền thông:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch: Tuyên truyền CCHC năm 2018; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh  năm 2018 (trước ngày 20/12/2017).
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo: Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2017 (có đánh giá mức độ đa dạng trong tuyên truyền CCHC) (trước ngày 25/11/2017); kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 (Có nêu rõ: Hoàn thành 100% các nhiệm vụ đã nêu tại kế hoạch năm 2017; trên 80% số văn bản đi được phát hành dưới dạng điện tử so với tổng số văn bản đi của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tình hình kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến ở mức độ 3 trên 40% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến ở mức độ 4 trên 30% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận);
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kiến trúc Chính quyền điện tử (đảm bảo ban hành và cập nhật thường xuyên trong năm 2017); quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) (trước ngày 20/12/2017).
đ) Sở Tư pháp:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch (trước ngày 20/12/2017): Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL) năm 2018; theo dõi thi hành pháp luật năm 2018; rà soát, hệ thống hóa VB QPPL năm 2018; kiểm tra, xử lý VB QPPL năm 2018; rà soát, đánh giá TTHC năm 2018; 
- Tham mưu UBND tỉnh các báo cáo: Kết quả xây dựng VB QPPL năm 2017 (trước ngày 20/12/2017); kết quả theo dõi thi hành pháp luật (trước ngày 15/10/2017); kết quả rà soát, hệ thống hóa VB QPPL năm 2017 (trước ngày 15/01/2018); kết quả công tác kiểm tra, xử lý VB QPPL năm 2017 (trước ngày 15/01/2018); kết quả thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2017; tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2017.
- Tổng hợp các văn bản gửi Sở Nội vụ (trong tháng 12/2017): Các quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; các văn bản đề nghị công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia; các Kế hoạch (đã ban hành trong tháng 12/2016): Xây dựng VB QPPL năm 2017; theo dõi thi hành pháp luật năm 2017; rà soát, hệ thống hóa VB QPPL năm 2017; kiểm tra, xử lý VB QPPL năm 2017; rà soát, đánh giá TTHC năm 2017.
e) Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Tổng hợp gửi Sở Nội vụ (trong tháng 12/2017): Các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành về tình hình phân cấp quản lý đầu tư (đối với đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ); kế hoạch kiểm tra về tình hình quản lý đầu tư năm 2017 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch đã được ban hành trong tháng 12/2016).
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra về tình hình quản lý đầu tư năm 2018 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch được ban hành trước 20/12/2017).
- Báo cáo UBND tỉnh kết quả: Kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý đầu tư năm 2017 (trong tháng 12/2017); kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (lưu ý các nội dung: Số vốn thu hút đầu tư trong năm 2017 cao hơn so với năm 2016; số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017 phải tăng trên 30% so với năm 2016) (trước ngày 20/12/2017).
g) Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Tổng hợp gửi Sở Nội vụ: Các văn bản quy phạm pháp luật về tình hình phân cấp quản lý đất đai; kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý đất đai năm 2017 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch đã được ban hành trong tháng 12/2016).
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước năm 2018 (đảm bảo kế hoạch có trên 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra và kế hoạch được ban hành trong tháng 12/2017).
- Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra tình hình phân cấp quản lý đất đai năm 2017 (đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch và các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý) (trước ngày 20/12/2017).
h) UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện:
 - Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2017. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn. Đồng thời, hàng năm phải trên 80% số cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo ngắn hạn, dài hạn về chuyên môn, nghiệp vụ,…
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.711.302
Truy cập hiện tại 30.294 khách