Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND THỊ XÃ NĂM 2019
Ngày cập nhật 07/01/2019

 

 

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

I

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

 1.  

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ quý II năm 2019

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 (trong đó bao gồm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm)

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khoá VI

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra

Công an thị xã TCKH

Đội QLTT số 3

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chi cục THADS

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý III

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  KT-XH năm 2019 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2019 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2020

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch XDCB năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2020

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020

Thanh tra

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Thanh tra

TCKH, Công an thị xã

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Chi cục

 THADS

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp cuối năm 2019

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRONG NĂM 2019

 1.  

Chương trình phát triển dịch vụ

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị

QLĐT

TC-KH, TNMT, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia

TC-KH

GD&ĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

III

CÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHỈ THỊ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

 

Về quy hoạch, phát triển đô thị

 1.  

Kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Báo cáo đánh giá 10 năm xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hương Thủy

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Báo cáo

 1.  

Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Thủy Dương, phường Thủy Phương

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Quyết định

UBND tỉnh

 1.  

Quy hoạch phân khu phường Thủy Lương và phường Thủy Châu

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Quyết định

UBND tỉnh

 

Lĩnh vực Kinh tế

 

Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp

 1.  

Hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, làng nghề

Kinh tế

TC-KH

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề án khuyến công năm 2019

TCKH

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý II

Quyết định

 1.  

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý II

Kế hoạch

 

Dịch vụ - Thương mại

 1.  

Phê duyệt phương án, chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn thị xã

Kinh tế

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Kinh tế

TCKH

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 

Khoa học và công nghệ

 1.  

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2019

Kinh tế

Các phòng, ban đơn vị kiên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phê duyệt danh mục đề tài, dự án KHCN năm 2019

Kinh tế

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I, II

Quyết định

 

Chăn nuôi, thú y

 1.  

Tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thủy sản nuôi trồng trên địa bàn thị xã

Kinh tế

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 

Trồng trọt

 1.  

Sản xuất nông nghiệp năm 2019

Kinh tế

UBND các xã, phường, các HTXNN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phát triển mở rộng mô hình sản xuất lúa gạo có liên kết theo chuỗi giá trị ở một số HTXNN năm 2019

Kinh tế

Các HTXNN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I+II

Kế hoạch

 1.  

Xây dựng mô hình cánh đồng lớn cây lúa

Kinh tế

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức sản xuất thử giống lúa mới có chất lượng cao

Kinh tế

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng năm 2019

Kinh tế

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Hỗ trợ phát triển mô hình trồng chè an toàn

Kinh tế

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Các xã vùng gò đồi

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 

Tài chính- Ngân sách- Đầu tư

 1.  

Công khai số liệu dự toán năm 2019

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Quyết định

 1.  

Triển khai quyết toán các HTXNN và công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

TCKH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2019

Trung tâm PTQĐ

TNMT, TCKH, QLĐT, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác BTHT&TĐC các công trình, dự án trên địa bàn thị xã năm 2019

Trung tâm PTQĐ

TNMT, TCKH, QLĐT, Ban QLDA ĐTXD khu vực, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Quyết định

 1.  

Công khai số liệu quyết toán năm 2018

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý III

Quyết định

 1.  

Giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Quyết định

 1.  

Kế hoạch đầu tư công năm 2020

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Kế hoạch

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 1.  

Quy hoạch sử dụng đất thị xã năm 2020

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

Quyết định

UBND tỉnh

 1.  

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã Hương Thủy

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã

TNMT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã

TNMT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra, ngăn chặn đánh bắt thủy sản bằng xung điện

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 

Văn hóa  Thông tin - Thế thao

 1.  

Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019

VH-TT

Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm VHTT-TT, 

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch Mừng Đảng Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019

VH-TT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác đảm bảo, giữ gìn, bảo vệ di tích trên địa bàn thị xã

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2019-2020

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Hương Thủy

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra thực hiện quản lý các thiết chế văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trên địa bàn thị xã

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Khảo sát, kiểm tra VSMT, ANTT các điểm du lịch trên địa bàn thị xã

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý IV

Kế hoạch

 

Giáo dục và đào tạo

 1.  

Phổ cập giáo dục các cấp năm 2019

GD&ĐT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Giao chỉ tiêu kế hoạch quy mô trường, lớp học sinh năm học 2019-2020

GD&ĐT

TCKH, Nội vụ,

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Quyết định

 1.  

Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020

GD&ĐT

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý III

Quyết định

 1.  

Ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý IV

Quyết định

 1.  

Đào tạo - bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019 - 2020

GD&ĐT

TCKH, Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Phổ cập giáo dục các cấp năm 2020

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý IV

Kế hoạch

 

Lao động - Thương binh và xã hội

 1.  

Giao chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Quyết định

 1.  

Tổ chức Chương trình trẻ em vui xuân, người già ấm Tết

LĐ-TB&XH

Trung tâm VHTT-TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Khảo sát tình trạng việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động năm 2019

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn thị xã năm 2019

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện đối với người nghiện ma túy trên địa bàn thị xã

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thị xã

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Thực hiện Chương trình Bình đẳng giới Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019

LĐ-TB&XH

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

LĐ-TB&XH

TNMT, Trung tâm Y tế, Công an thị xã

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Đưa đối tượng chính sách có công đi điều dưỡng ngoại tỉnh

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Điều tra khảo sát Cung lao động năm 2019

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Sàn giao dịch việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức tuyên truyền Tư vấn giới thiệu đơn hàng xuất khẩu lao động

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ

LĐ-TB&XH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

LĐ-TB&XH

Trung tâm VHTT-TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Xây dựng xã, phường phù hợp trẻ em

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Điều tra khảo sát hộ nghèo, cận nghèo

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Kế hoạch

 

Y tế

 1.  

Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phòng chống dịch bệnh năm 2019

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác đảm bảo An toàn Vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2019

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2019

Y tế

BHXH

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác hành nghề Y - Dược tư nhân năm 2019

Y tế

Trung tâm Y tế và các ngành liên quan

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức tháng hành động quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm tết Trung thu

Y tế

Trung tâm Y tế và các ngành liên quan

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức tập huấn VSATTP, quy định pháp luật về hành nghề Y - Dược tư nhân

Y tế

Trung tâm Y tế và các ngành liên quan

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý III

Kế hoạch

 

Lĩnh vực nội chính

 

Nội vụ

 1.  

Kiểm tra việc thực hiện công tác Nội vụ năm 2019

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Năm 2019

Kế hoạch

 1.  

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phát động phong trào thi đua “cả nước xây dựng nông thôn mới”

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Công tác Thanh niên năm 2019

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tăng cường công tác Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Quyết định

 1.  

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước năm 2020

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Kế hoạch

 

Tư pháp

 1.  

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2019

Tư pháp

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Quyết định

 1.  

Công nhận xã, phường đạt chuẩn pháp luật năm 2018

Tư pháp

UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Quyết định

 1.  

Kiểm tra công tác Tư pháp

Tư pháp

UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức ngày pháp luật

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Theo dõi thi hành pháp luật năm 2020

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020

Tư pháp

UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Kế hoạch

 

                                                                                                                                                          ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

 

Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.710.872
Truy cập hiện tại 30.126 khách