Tìm kiếm
Hương Thủy: Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới.
Ngày cập nhật 24/11/2018

Nhằm giúp cho các đồng chí là đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Cách mạng Việt Nam, nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng... sáng ngày 22/11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Thủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng là các đảng viên mới kết nạp trong 6 tháng đầu năm 2018 và những đảng viên dự bị chưa được học tập, bồi dưỡng.

 
94 đảng viên mới đến từ các Chi, đảng bộ trên địa bàn thị xã đã tham gia lớp bồi dưỡng này. Với thời gian từ ngày 22/11 đến ngày 03/12/2018, các đảng viên sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông qua chương trình bồi dưỡng sẽ giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của một người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Xuân Liêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 973 khách