Tìm kiếm
Xây dựng Đề án thí điểm khoán kinh phí cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, xã, phường, thị trấn
Ngày cập nhật 21/09/2018

Đó là một trong những kêt luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh, được UBND tỉnh ban hành tại Thông báo số 248 /TB-UBND ngày 17  tháng 9 năm 2018

 

Theo đó, tại buổi làm việc đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Sở Nội vụ trong việc tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh trên lĩnh vực công tác nội vụ trong tình hình mới và đã yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương thực hiện có kết quả Thông báo số 164/TB-UBND ngày 27/6/2018 và một số nội dung sau đây: 

1. Tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh, nhất là các sở, ban, ngành, các địa phương chậm thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chấn chỉnh, uốn nắn, phê bình, làm cơ sở để bình xét thi đua cuối năm. Trong trường hợp, có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có phướng án giải quyết.
2. Tham mưu, đề xuất hướng giải quyết đối với các thiết chế cụ thể như Bảo tàng Văn hóa Huế, Trung tâm Công viên cây xanh, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
3. Những thiết chế còn vướng mắc theo quy định của Nghị định, Thông tư thì xây dựng Đề án tổ chức thí điểm, trước mắt thống nhất giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng 02 Đề án thí điểm:
- Đề án thí điểm khoán kinh phí cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, xã, phường, thị trấn;
- Đề án củng cố, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành, theo hướng phân loại tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành theo quy định bắt buộc phải thành lập và tổ chức tư vấn không bắt buộc thành lập; các nguyên tắc sáp nhập, chia tách; chế tài về hoạt động, hiệu quả của việc phối hợp giải quyết các vấn đề liên ngành của các sở, ban, ngành, các địa phương,… đồng thời, tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng từ nội dung, hình thức lẫn cách thức tổ chức thực hiện theo phương châm “tìm người để tôn vinh, đánh giá, khen thưởng”; thống nhất việc tuyển chọn doanh nhân tiêu biểu 02 năm/1 lần. 
5. Về công tác cải cách hành chính:
- Đánh giá lại mô hình Trung tâm Hành chính công các cấp và tổ chức triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế về giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo theo quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ sở; chuyên nghiệp hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
- Sở Tài chính khẩn trương thực hiện việc bố trí vốn 30% của tỉnh (theo tỷ lệ tỉnh 30%, huyện 50%, xã 20%), nhằm giúp cho UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện Đề án xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
6. Các Tổ Công tác kiểm tra về công vụ và kiểm tra về ý kiến chỉ đạo, chương trình công tác của Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm tra theo quy chế được ban hành, đảm bảo 01- 02 lần/tháng, báo cáo định kỳ cho Chủ tịch UBND tỉnh.
7. Khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tinh giản biên chế; Đề án vị trí việc làm; mô hình cơ quan hành chính kiểu mẫu; rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo Thông báo số 164/TB-UBND ngày 27/6/2018 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nội vụ ngày 22 tháng 6 năm 2018. 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.965.778
Truy cập hiện tại 469 khách