Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo
Ngày cập nhật 30/08/2018

    Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW;
Thực hiện Công văn số 3043/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo, ngày 25/8/2018, UBND tỉnh có Công văn số 6315/UBND-NV gửi Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế về đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện công tác tinh giản biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo, như sau:
1. Việc tinh giản biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo phải gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức, số lượng giáo viên đối với mỗi cấp học, chế độ làm việc, chính sách cũng như việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại hệ thống, quy mô trường, lớp học của các đơn vị, địa phương.
2. Không cắt giảm cơ học chỉ tiêu biên chế giao hàng năm để thực hiện tinh giản biên chế mà cần làm tốt việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá kết quả làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hàng năm để sàng lọc, phân loại làm căn cứ tinh giản biên chế.
3. Tăng cường vai trò chủ động tham mưu, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo để có kế hoạch và giải pháp giải quyết dứt điểm số viên chức và người lao động vượt quá số biên chế được giao (nếu có); có giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên theo môn học. Trong những năm tới, ưu tiên biên chế được giao (nếu có) để tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới ở phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
4. Sở Nội vụ tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tinh giản biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo. Tập trung rà soát việc thực hiện Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 19/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để tham mưu, điều chỉnh, bổ sung Đề án tinh giản biên chế cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế của ngành Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng số biên chế dôi dư từ nguồn tinh giản và nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo đúng quy định và đảm bảo nguồn biên chế để cắt giảm theo lộ trình hàng năm của Trung ương.
5. Các sở, ngành chức năng và các đơn vị, địa phương tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và sự phối hợp với các cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, các ban ngành, đoàn thể…trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế cũng như công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ ở các đơn vị, địa phương để đảm bảo việc thực hiện tinh giản biên chế đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.
Định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11), các đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.654.261
Truy cập hiện tại 1.460 khách