Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hoàn thành Đề án hợp nhất hợp nhất Trung tâm văn hóa, Trung tâm TDTT và Đài Phát thanh trực thuộc UBND cấp huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trong quý III/2018
Ngày cập nhật 31/05/2018

Đó là một trong những nội dung của Chương trình hành động số 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

 
Theo đó, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể:
- Đến năm 2021: Giảm tối thiểu toàn tỉnh 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015; 
- Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học); hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp, công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.
- Đến năm 2025 và năm 2030: Tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch 69-KH/TU đề ra.
Các nội dung về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập như:
a) Lĩnh vực Giáo dục -  đào tạo: 
- Sáp nhập Trung tâm Tin học, Trung tâm giáo dục Năng khiếu Văn thể mỹ vào Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo thành một cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.
- Giải thể Trung tâm Y tế học đường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc các huyện, thị xã, thành phố Huế gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; rà soát, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường đảm bảo nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Sắp xếp, tổ chức lại các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; rà soát, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường đảm bảo nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương. 
b) Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:
- Rà soát, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề Quảng Điền trực thuộc UBND huyện Quảng Điền vào Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế.
- Rà soát, sắp xếp thu gọn đầu mối cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh.
c) Lĩnh vực Y tế: 
- Rà soát, sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi hợp nhất.
- Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và trang thiết bị y tế.
- Thực hiện thống nhất mô hình ở cấp huyện chỉ có một Trung tâm Y tế đa chức năng, bao gồm: Trung tâm dân số kế hoạch hoá gia đình trực thuộc Chi cục Dân số, kế hoạch hoá gia đình, y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; Trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có). 
- Sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế cấp xã theo hướng nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã. 
d) Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ:
- Hợp nhất Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học công nghệ; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ thành một đầu mối.
- Chuyển Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ để bàn giao về Liên hiệp Hội khoa học Kỹ thuật tỉnh quản lý theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025” của tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Có chính sách để tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với các trường đại học trực thuộc Đại học Huế và doanh nghiệp để gắn kết nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo và sản xuất, kinh doanh.
đ) Lĩnh vực Văn hoá và Thể thao: 
- Hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế; Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa và thể thao thành một đầu mối.
- Giải thể Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, chuyển chức năng quản lý nhà nước về Phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và chuyển nhiệm vụ tổ chức biểu biễn ca Huế về Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND thành phố Huế.
- Xây dựng Đề án đổi mới mô hình quản lý và hoạt động của Trung tâm Festival Huế.
- Hoàn thành Đề án đổi mới mô hình quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế theo hướng tách chức năng hoạt động kinh doanh, dịch vụ để thành lập công ty hoặc thực hiện xã hội hoá. 
- Hợp nhất các đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, gồm: Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Thể dục thể thao; Đài Phát thanh (Đài truyền thanh - Truyền hình); Nhà văn hoá; Nhà Thiếu nhi (nếu có)… trực thuộc UBND cấp huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND cấp huyện.
- Xây dựng Đề án thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế phù hợp với Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
e) Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
- Hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh.
- Hợp nhất Trung tâm Tin học hành chính; Cổng Thông tin điện tử tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh thành một đầu mối.
g) Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:
Rà soát, sắp xếp, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thuộc các lĩnh vực thành một đầu mối để tinh gọn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành một đầu mối.
h) Lĩnh vực bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công:
Rà soát, sắp xếp, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thuộc các lĩnh vực thành một đầu mối để tinh gọn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Hợp nhất Trung tâm Bảo trợ trẻ em, Trung tâm Nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành Trung tâm Bảo trợ đa chức năng.
i) Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Sắp xếp lại, giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại các Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Đông; Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới; Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thuỷ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành các Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực. 
- Hợp nhất các Trạm Chăn nuôi và thú y trực thuộc Chi cục Chăn nuôi thú ý; trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông - lâm - ngư trực thuộc UBND cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về Phòng Nông nghiệp (hoặc Phòng Kinh tế) cấp huyện.
k) Lĩnh vực Xây dựng:
- Chuyển tổ chức bộ máy, nhân sự của Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh thành đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.
- Chuyển đổi Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh thành Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh và tổ chức lại bộ máy, nhân sự, nhiệm vụ mới.
l) Lĩnh vực xúc tiến đầu tư: 
Chuyển Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và chức năng xúc tiến đầu tư của Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư, Dịch vụ việc làm trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh sang trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đổi tên thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.
 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.654.445
Truy cập hiện tại 1.509 khách