Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành
Ngày cập nhật 19/05/2018

Ngày 16/5/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3333/UBND-XDKH gửi Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; Các UBND huyện, thị xã, thành phố Huế về thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành

 

Theo đó, thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4887/BTC-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án:
- Chỉ đạo cơ quan lập báo cáo tổng hợp nhanh chóng rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của các số liệu báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt các số liệu tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt các số liệu tổng hợp về tổng mức đầu tư, giá trị phê duyệt quyết toán và vốn đã thanh toán cho các dự án được tổng hợp trong các báo cáo.
- Các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, từ đó có các biện pháp xử lý về mặt hành chính, tổ chức đối với các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về quyết toán dự án hoàn thành (chậm nộp báo cáo quyết toán, chậm thẩm tra phê duyệt), lập báo cáo tổng hợp; xử lý nhanh, giảm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành hàng năm.
Đưa việc hoàn thành về thời gian chất lượng các công tác quyết toán dự án hoàn thành thành tiêu chí làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thành tích hàng năm của cá nhân, tập thể.
- Làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị về chênh lệch lớn giữa giá trị quyết toán với tổng mức đầu tư của dự án, bố trí vốn cho các công trình đã hoàn thành.
- Kiên quyết chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Trên cơ sở quyết toán dự án hoàn thành, xác định công nợ bố trí vốn thanh toán dứt điểm, không để tồn đọng.
2. Đối với các đơn vị thẩm tra, lập báo cáo tổng hợp:
- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành.
- Tham mưu kịp thời cho các cấp trong việc giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
- Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành hàng năm đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính; trong đó, nêu rõ tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, nguyên nhân chậm quyết toán, các biện pháp đã thực hiện, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất giải pháp khắc phục và kiến nghị để Sở Tài chính, UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu tổng hợp
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.191
Truy cập hiện tại 30.751 khách