Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Mỗi địa phương chọn từ 02 đến 05 thôn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, từ 05-10 hộ gia đình xây dựng vườn mẫu
Ngày cập nhật 19/05/2018
Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3177/UBND-NN ngày 10/5/2018 gửi các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; UBND các huyện, thị xã về triển khai mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 25/CV-VPĐPNTM ngày 04/5/2018 của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc triển khai mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; sau khi xem xét, Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất việc triển khai mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu theo đề xuất của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, cụ thể theo các bước như sau:
1. Bước 1: Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.
 - Mục đích: Để làm cơ sở cho việc triển khai mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, cần xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí vườn mẫu trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các địa phương khác và điều kiện thực tế của tỉnh Thừa Thiên Huế, gọi chung là “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu” (áp dụng trên phạm vi địa bàn một thôn).
- Phân công thực hiện: Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí về vườn mẫu.
- Thời gian thực hiện: Tháng 5-6 năm 2018.
2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn một số xã trong tỉnh giai đoạn 2019-2020 (trong đó có thể nghiên cứu thực hiện mô hình ở một số xã chưa đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới).
- Mục tiêu: Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2019-2020. Dự kiến mỗi địa phương chọn từ 02 đến 05 thôn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, từ 05-10 hộ gia đình xây dựng vườn mẫu. 
- Phân công thực hiện: Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch triển khai về mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn một số xã trong tỉnh; Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện mô hình.
- Thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2018.
3. Bước 3: Công tác chuẩn bị, hội nghị, tập huấn triển khai xây dựng mô hình.
- Phân công thực hiện: Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan. 
- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2018.
 4. Bước 4: Triển khai xây dựng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu theo kế hoạch đã được duyệt. 
- Phân công thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng các mô hình trên địa bàn theo kế hoạch đã được phê duyệt; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch.
- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và 2020.
5. Bước 5: Tổng kết, đánh giá hoàn thiện mô hình và xây dựng kế hoạch phổ biến, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2020.
6. Bước 6: Triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021- 2025.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.096
Truy cập hiện tại 30.699 khách