Tìm kiếm
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2018 CỦA UBND THỊ XÃ
Ngày cập nhật 11/04/2018

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và Chương trình công tác năm 2018 của UBND thị xã; xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND thị xã; UBND thị xã ban hành Chương trình công tác Qúy II năm 2018 với các nội dung chính sau:

 

 

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

A.

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Văn phòng

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và kế hoạch chương trình trọng điểm 6 tháng cuối năm 2018

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa VI

Văn phòng

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề án khuyến công

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, làng nghề

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Chỉ thị tăng cường công tác an toàn điện năm 2018

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch chuyển đổi mô hình, quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn (Thủy Bằng, Thủy Vân)

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch Chương trình bán hàng khuyến mãi

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Đề án Quy hoạch nuôi cá lồng bè

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch phát triển kinh tế vùng gò đồi về chăn nuôi và nuôi cá nước ngọt

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Chỉ thị công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch xây dựng mô hình cánh đồng lớn cây lúa

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch tổ chức sản xuất thử giống lúa mới có chất lượng cao

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng năm 2018

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch huấn luyện nông dân kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ cải tạo, phục tráng cây thanh trà, phát triển mở rộng mô hình cánh đồng lớn cây thanh trà

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2018

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Hương Thủy

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch phục hồi các hầm bí mật trên địa bàn thị xã

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch phòng chống lụt bão, chống xuống cấp các di tích năm 2018

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch kiểm tra Hạ tầng thông tin, Trạm BTS trên địa bàn

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch chỉnh trang, trang bị các thiết bị PCCC các di tích trên địa bàn

VH-TT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

VH-TT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch kiểm tra an ninh trật tự, vệ sinh môi trường các điểm du lịch trên địa bàn thị xã

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch xây dựng, củng cố các Câu lạc bộ gia đình

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch tập huấn công tác quản lý nhà nước về văn hóa

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch phổ cập giáo dục các cấp năm 2018

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Quyết định Quy định một số chế độ hỗ trợ cho học sinh và giáo viên trong các kì thi, giao lưu học sinh giỏi tiểu học và trung học cơ sở

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Quyết định Giao chỉ tiêu kế hoạch quy mô trường, lớp học sinh năm học 2018-2019

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch triển khai công tác Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2018

Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch công tác hành nghề Y – Dược tư nhân năm 2018

Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch tổ chức tháng hành động quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm

Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động thị xã năm 2018

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch đưa đối tượng chính sách có công đi điều dưỡng ngoại tỉnh

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Quyết định phân bổ biên chế cho các cơ quan, đơn vị năm 2018

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế Thi đua khen thưởng thị xã

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Kế hoạch tổ chức tập huấn Thi đua khen thưởng năm 2018

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

B.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

 1.  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả  Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 12/12/2017 của Thị ủy Hương Thủy về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới xã Phú Sơn, Thủy Bằng; hoàn thành Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Thủy Thanh.

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Tổ chức Hội nghị liên kết chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Tăng cường chỉ đạo việc chăm bón, phòng trừ sâu bệnh và khâu thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân; triển khai sản xuất vụ Hè - Thu năm 2018. Tăng cường các biện pháp chống hạn, mặn vụ Đông - Xuân và Hè - Thu

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Chủ động phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; công tác tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế vùng gò đồi.

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Tăng cường chỉ đạo công tác PCCCR và quản lý, bảo vệ rừng.

Hạt kiểm lâm

Ban QLRPH

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Tập trung rà soát, thực hiện Kết luận số 610/KL-TTr ngày 27/8/2015 của Thanh tra tỉnh về quản lý sử dụng đất lâm nghiệp

TNMT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Tổ chức phối hợp với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, tiến hành kiểm tra một số đơn vị sản xuất kinh doanh, khai thác đất san lấp, các đơn vị khai thác, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng

TNMT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Thực hiện rà soát các dự án đăng ký đầu tư tại Cụm CN Thủy Phương 

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tăng cường công tác quản lý đô thị, nhất là kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa thường xuyên một số tuyến đường và hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Triển khai Kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2018

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Tăng cường công tác thu ngân sách, các loại thuế như: thuế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...và đẩy mạnh công tác thu cấp quyền sử dụng đất.

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp năm 2017 và triển khai các công trình theo kế hoạch năm 2018

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tập trung hoàn thành quyết toán thu, chi ngân sách ở các đơn vị trên địa bàn thị xã; đôn đốc quyết toán các công trình XDCB đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

II.

Văn hóa - xã hội

 1.  

Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Chỉ đạo tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp cho học sinh

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Tổ chức sàn giao dịch việc làm; hoàn thiện Đề án xuất khẩu lao động và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động đi xuất khẩu lao động trên địa bàn thị xã.

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có công và các chính sách xã hội; Phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em, Văn phòng Dự án CI tổ chức phát học bổng quý II năm 2018 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tổ chức tuyên truyền và triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Các phòng, ban, đơn vị

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức tốt lễ hội “Chợ quê ngày hội” và hưởng ứng các hoạt động tại Festival Huế 2018

VH-TT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Triển khai Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, soát xét công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở địa phương

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử Ấp Tư Mỹ Thủy - Thủy Phương, rừng Đông Lâm, phường Thủy Châu. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động dịch vụ văn hóa

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Tăng cường công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; Tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh về mùa hè, đặc biệt là dịch cúm và các dịch bệnh mùa hè,…

Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

 1.  

Tổ chức thực hiện đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên; Tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Trung tâm DSKHHGĐ

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 

  3

Nội chính

 1.  

Duy trì thường xuyên chế độ trực SSCĐ, trực báo, giao ban nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong các ngày lễ lớn

Ban CHQS

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tiếp tục củng cố xây dựng các lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và kế hoạch quân sự địa phương theo quy định; tổ chức công tác huấn luyện cho các phường, xã, các cơ quan đơn vị theo đúng chương trình và hướng dẫn

Ban CHQS

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn thị xã, nhất là an ninh tôn giáo. Nắm và xử lý kịp thời các vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở

Công an

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32/TC-UBND ngày 22/12/2016 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND thị xã về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tiếp tục thực hiện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan và các xã, phường; giải quyết dứt điểm đơn thư KN-TC còn tồn đọng và đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND thị xã

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban và các xã, phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC của công dân.

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư pháp từ thị xã đến các xã, phường. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các xã, phường. Thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ quản lý trường học theo quy định; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác CCHC theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các xã, phường

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Trung tâm hành chính công của thị xã

Trung tâm HCC

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước để thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 252 khách