Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về chất lượng Đề án đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh và công tác giám sát ĐTM sau khi được phê duyệt
Ngày cập nhật 26/03/2018

Ngày 15/3/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo về chất lượng Đề án đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh và công tác giám sát ĐTM sau khi được phê duyệt. Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 71/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về chất lượng Đề án đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh và công tác giám sát ĐTM sau khi được phê duyệt

Theo đó, Ngày 15/3/2018, tạPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận: 

Bảo vệ Môi trường là lĩnh quan trọng đã được Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo. Để tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ trong năm 2018 và các năm tiếp theo cần tập trung thực hiện một số công việc sau:
1. Các nhiệm vụ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo:
a) Đối với Thông báo số 107/TB-BTNMT ngày 15/11/2016 về ý kiến kết luận của Bộ Trưởng Trần Hồng Hà  tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế về một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục bám sát các nội dung đã được Bộ trưởng thống nhất chủ trương cho triển khai thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Định kỳ hàng Quý báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện về UBND tỉnh.
b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh bám sát các nội dung chỉ đạo được giao nhiệm vụ cụ thể tại Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, các Thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản liên quan về bảo vệ môi trường của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện.
c) Liên quan đến các nội dung chỉ đạo về lĩnh vực môi trường tại Chỉ thị 24/CT/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy về việc mở rộng cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động tham mưu UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/4/2018.
Quá trình tổ chức thực hiện nếu khó khăn, tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Riêng đối với các dự án đề xuất làm thí điểm trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ cho phép triển khai. 
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Doanh nghiệp về bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát để xây dựng các tiêu chí về môi trường đối với các Doanh nghiệp, trong đó lưu ý phân nhóm tiêu chí dựa theo nhóm ngành nghề có phát sinh nguồn thải tương tự nhau để quản lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2018.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặc chẽ với đơn vị được giao nhiệm vụ đánh giá tiêu chí môi trường của Bộ để xác định các tiêu chí và tổ chức triển khai thực hiện nhằm phấn đấu tỉnh Thừa thiên Huế nằm trong 10 đơn vị tốt của cả nước khi đánh giá Bộ chỉ tiêu này.
4. Về chất lượng Đề án đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
a) Đối với các dự án có tác động lớn về môi trường, xã hội: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh cần xem xét bổ sung thêm thành viên tham gia phản biện ĐTM, đồng thời cần xem xét bổ sung thêm thành viên Hội đồng thẩm định.
b) Đối với các ĐTM mà Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, khi có ý kiến của UBND tỉnh ủy quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức cuộc họp để mời các cơ quan đơn vị liên quan, rà soát các nội dung để góp ý khi tham gia Hội đồng thẩm định ĐTM của Bộ đảm bảo về môi trường khi dự án đi vào hoạt động.
5. Về công tác phê duyệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo Quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường (ĐTM) và Biên bản cam kết bảo vệ môi trường: Yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, các Thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản liên quan về bảo vệ môi trường của UBND tỉnh.
6. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về môi trường cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ chuyên môn về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt là cấp huyện và cấp xã nhằm nâng cao năng lực và nhận thức về bảo vệ môi trường. 
7. Liên quan đến việc quản lý các điểm xả thải: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh rà soát, kiểm tra thực địa, xây dựng cơ sở dữ liệu để có cơ sở đánh giá sức chịu tải của các lưu vực sông, đầm phá….Hoàn thành việc cập nhật trước 30/6/2018.
8. Liên quan đến các hồ sơ liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh thuộc lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các thủ tục liên quan, đảm các hồ sơ liên thông trước 30/4/2018.
9. Về công khai thông tin môi trường của các Doanh nghiệp: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh nghiên cứu cơ chế công khai thông tin công tác bảo vệ môi trường như khí thải, nước thải, chất thải nguy hại, kế hoạch bảo vệ môi trường của đơn vị,…; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2018.
10. Về cơ sở dữ liệu môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 26/TB-UBND ngày 14/02/2017 và các nội dung chỉ đạo liên quan. Trong đó phải xác định dữ liệu này là dữ liệu động. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình xây dựng và tổ chức triển khai.
11.  Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời, phát huy tác dụng máy móc thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn; đảm bảo sẵn sàng kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu môi trường toàn tỉnh, thực hiện các dịch vụ của đô thị thông minh liên quan thông tin môi trường….
i Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo về chất lượng Đề án đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh và công tác giám sát ĐTM sau khi được phê duyệt
anhduong_huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.764.286
Truy cập hiện tại 1.502 khách