Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND THỊ XÃ NĂM 2018
Ngày cập nhật 08/01/2018

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

I

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

 1.  

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ quý II năm 2018

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 (trong đó bao gồm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm)

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khoá VI

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2018

Thanh tra

Công an thị xã TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018

Thanh tra

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Chi cục THADS

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý III

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  KT-XH năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2018 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2019

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch XDCB năm 2018 và phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2019

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2019

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Thanh tra

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Thanh tra

TCKH, Công an thị xã

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019

Chi cục

 THADS

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp cuối năm 2018

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRONG NĂM 2018

 1.  

Chương trình phát triển dịch vụ

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị

QLĐT

TC-KH, TNMT, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia

TC-KH

GD&ĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chương trình cải cách hành chính

Nội vụ

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

III

CÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHỈ THỊ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

 

Về quy hoạch, phát triển đô thị

 1.  

Kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu dân cư  Lương Mỹ, phường Thủy Lương

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Quyết định

 1.  

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Công viên Hồ Ba Cửa

Ban QLDA ĐTXD KV thị xã

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Quyết định

 1.  

Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Tổ 10, Phú Bài và Tổ 6, Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Quyết định

 1.  

Quy hoạch phân khu phường Thủy Dương và phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Quyết định

 1.  

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Quyết định

 1.  

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Quyết định

 

Lĩnh vực Kinh tế

 

Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp

 1.  

Hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề án khuyến công

TCKH

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý II

Quyết định

 1.  

Hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, làng nghề

Kinh tế

TC-KH

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tăng cường công tác an toàn điện năm 2018

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Chỉ thị

 

Dịch vụ - Thương mại

 1.  

Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn (Thủy Bằng, Thủy Vân)

Kinh tế

BCĐ

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch về bán hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Kinh tế

TCKH

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch Chương trình bán hàng khuyến mãi

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 

Khoa học và công nghệ

 1.  

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2018

Kinh tế

Các phòng, ban đơn vị kiên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phê duyệt danh mục đề tài, dự án KHCN năm 2018

Kinh tế

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I, II

Quyết định

 1.  

Thành lập Tổ thẩm định kinh phí thực hiện Dự án KHCN năm 2018

Kinh tế

TCKH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Quyết định

 1.  

Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN năm 2018

Kinh tế

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I,II

Quyết định

 

Chăn nuôi, thú y

 1.  

Đề án Quy hoạch nuôi cá lồng bè

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Đề án

 1.  

Phát triển kinh tế vùng gò đồi về chăn nuôi và nuôi cá nước ngọt

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Kinh tế

Trạm Thú y

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Kinh tế

Trạm Thú y

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Năm 2018

Chỉ thị

 

Trồng trọt

 1.  

Sản xuất nông nghiệp năm 2018

Kinh tế

UBND các xã, phường, các HTXNN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phát triển sản xuất ngành trồng trọt (Đông Xuân – Hè Thu)

Kinh tế

Trạm KNLN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I+II

Kế hoạch

 1.  

Xây dựng mô hình cánh đồng lớn cây lúa

Kinh tế

Trạm KNLN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức sản xuất thử giống lúa mới có chất lượng cao

Kinh tế

Trạm KNLN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng năm 2018

Kinh tế

Trạm KNLN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phát triển mô hình trồng chè an toàn

Kinh tế

Trạm KNLN

Các xã vùng gò đồi

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Hỗ trợ phát triển cây hồ tiêu

Kinh tế

Trạm KNLN

Các xã vùng gò đồi

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Huấn luyện nông dân kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Hỗ trợ cải tạo, phục tráng cây thanh trà, phát triển mở rộng mô hình cánh đồng lớn cây thanh trà

Kinh tế

Các xã vùng gò đồi

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 

Tài chính- Ngân sách- Đầu tư

 1.  

Triển khai quyết toán các HTXNN và công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

TCKH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2018

Trung tâm PTQĐ

TNMT, TCKH, QLĐT, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Quyết định

 1.  

Kế hoạch đầu tư công năm 2019

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Kế hoạch

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 1.  

Quy hoạch sử dụng đất thị xã năm 2019

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

Quyết định

 1.  

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy năm 2020

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

Quyết định

 1.  

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã Hương Thủy

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã

TNMT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã

TNMT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra, ngăn chặn đánh bắt thủy sản bằng xung điện

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 

Văn hóa  Thông tin – Thế thao

 1.  

Quy hoạch tổng thể phát triển các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Hương Thủy

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Đề án

 1.  

Công tác Văn hóa Thông tin năm 2018

VH-TT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018

VH-TT

Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm VHTT-TT, 

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác quảng cáo trên địa bàn thị xã

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Công tác quản lý nhà nước về Thể dục thể thao trên địa bàn thị xã

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tăng cường công tác quản lý di tích, bảo vệ hiện vật quý trên địa bàn thị xã

VH-TT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Phục hồi các hầm bí mật

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Công tác gia đình năm 2018

VH-TT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Phòng chống lụt bão, chống xuống cấp các di tích năm 2018

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra Hạ tầng thông tin, Trạm BTS trên địa bàn

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Chỉnh trang, trang bị các thiết bị PCCC các di tích trên địa bàn thị xã

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra an ninh trật tự, vệ sinh môi trường các điểm du lịch trên địa bàn thị xã

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Công tác xây dựng, củng cố các Câu lạc bộ gia đình

VH-TT

Các ngành, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Tập huấn công tác quản lý nhà nước về văn hóa

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn

VH-TT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Cả năm

Kế hoạch

 

Giáo dục và đào tạo

 1.  

Phổ cập giáo dục các cấp năm 2018

GD&ĐT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018

GD&ĐT

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Giao chỉ tiêu kế hoạch quy mô trường, lớp học sinh năm học 2018-2019

GD&ĐT

TCKH, Nội vụ,

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Quyết định

 1.  

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Đào tạo - bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019

GD&ĐT

TCKH, Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý IV

Kế hoạch

 

Lao động - Thương binh và xã hội

 1.  

Giao chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Quyết định

 1.  

Tổ chức Chương trình trẻ em vui xuân, người già ấm Tết

LĐ-TB&XH

Trung tâm VHTT-TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Khảo sát tình trạng việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động năm 2018

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn thị xã năm 2018

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức tuyên truyền tư vấn giới thiệu đơn hàng xuất khẩu lao động

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chỉ thị về đảm bảo các chính sách an sinh xã hội

LĐ-TB&XH

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Chỉ thị về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn thị xã năm 2018 và các năm tiếp theo

LĐ-TB&XH

Các ngành liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Tháng hành động vì trẻ em

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động thị xã Hương Thủy năm 2018

LĐ-TB&XH

TNMT, Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Phòng Cảnh sát PCCC số 2

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Đưa đối tượng chính sách có công đi điều dưỡng ngoại tỉnh

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ

LĐ-TB&XH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Sàn giao dịch việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Điều tra khảo sát Cung lao động năm 2018

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

LĐ-TB&XH

Trung tâm VHTT-TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Xây dựng xã, phường phù hợp trẻ em

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Điều tra khảo sát hộ nghèo, cận nghèo

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Kế hoạch

 

Y tế - Dân số KHHGĐ

 1.  

Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2018

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phòng chống dịch bệnh năm 2018

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Công tác đảm bảo An toàn Vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2018

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Triển khai công tác Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2018

Y tế

BHXH

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác hành nghề Y – Dược tư nhân năm 2018

Y tế

Trung tâm Y tế và các ngành liên quan

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức tháng hành động quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm tết Trung thu

Y tế

Trung tâm Y tế và các ngành liên quan

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý III

Kế hoạch

 

Lĩnh vực nội chính

 

Nội vụ

 1.  

Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, bó gói của thị xã

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Đề án

 1.  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phát động phong trào thi đua “cả nước xây dựng nông thôn mới”

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Công tác Thanh niên năm 2018

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Tăng cường công tác Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Kiểm tra thực hiện công tác nội vụ, cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2018

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Năm 2018

Kế hoạch

 1.  

Tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã năm 2018

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Năm 2018

Kế hoạch

 1.  

Phân bổ biên chế cho các cơ quan, đơn vị năm 2018

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Quyết định

 1.  

Sửa đổi, bổ sung quy chế Thi đua khen thưởng thị xã

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Quyết định

 1.  

Tổ chức tập huấn Thi đua khen thưởng năm 2018

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Kế hoạch

 

Tư pháp

 1.  

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Theo dõi thi hành pháp luật

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kiểm tra công tác Tư pháp

Tư pháp

UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Tổ chức ngày pháp luật

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý III

Kế hoạch

 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.994.756
Truy cập hiện tại 1.060 khách