Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

34 thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của Ủy ban nhân dân thị xã
Ngày cập nhật 11/05/2017

Ngày 10/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Theo đó,  có 34 thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định

 công bố

Thẩm quyền quyết định

Tên cơ quan liên thông 1

Thời gian cơ quan liên thông 1

Tên cơ quan liên thông 2

Thời gian cơ quan liên thông 2

Tên cơ quan liên thông 3

Thời gian cơ quan liên thông 3

Ghi chú

I

 

Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

Quyết định số 1154/QĐ-UBND

ngày 22/6/2015

Chủ tịch UBND cấp huyện

UBND huyện

5

UBND xã

6

 

 

 

II

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi

Quyết định số 2205/QĐ-UBND

ngày 21/9/2016

UBND cấp huyện

UBND huyện

10

UBND xã

10

Trường

45

 

III

Lĩnh vực Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

Quyết định số 303/QĐ-UBND

 ngày 15/3/2017

UBND cấp huyện

UBND huyện

10

UBND  xã

5

 

 

 

4

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 303/QĐ-UBND

 ngày 15/3/2017

UBND cấp huyện

UBND huyện

23

UBND xã

13

 

 

 

5

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Quyết định số 303/QĐ-UBND

 ngày 15/3/2017

UBND cấp huyện

UBND huyện

23

UBND xã

13

 

 

 

6

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 303/QĐ-UBND

 ngày 15/3/2017

UBND cấp huyện

UBND huyện

23

UBND xã

13

 

 

 

IV

Lĩnh vực Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 22/12/2012

UBND cấp huyện

UBND huyện

3

UBND xã

10

 

 

 

8

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 22/12/2012

UBND cấp huyện

UBND huyện

3

UBND xã

10

 

 

 

V

Lĩnh vực Đất đai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Chi nhánh VP ĐKĐĐ

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

10

UBND cấp xã

 

 

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

10

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

UBND cấp huyện

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

25

UBND cấp xã

 

 

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

11

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

UBND cấp huyện

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

15

Cơ quan Thuế cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

12

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

UBND cấp huyện/Chi nhánh VP đăng ký đất đai

UBND cấp huyện

25

Cơ quan Thuế cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

13

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

15

Cơ quan Thuế cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

14

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Sở TNMT

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

20

Cơ quan Thuế/Kho bạc nhà nước cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

15

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Sở TNMT

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

25

Cơ quan Thuế cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

16

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Sở TNMT (cấp mới)/Chi nhánh VP đăng ký đất đai (xác nhận thay đổi)

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

5

Cơ quan Thuế/Kho bạc nhà nước cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

 

17

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

UBND cấp huyện

UBND cấp huyện

10

Cơ quan Thuế/Kho bạc nhà nước cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

18

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

3

UBND cấp xã

 

 

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

19

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

10

Cơ quan Thuế/Kho bạc nhà nước cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

 

20

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

10

Cơ quan Thuế/Kho bạc nhà nước cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

 

21

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

15

Cơ quan Thuế/Kho bạc nhà nước cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

 

22

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

5

UBND cấp xã

 

 

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

23

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu kinh tế

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

15

Cơ quan Thuế cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

24

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

5

UBND cấp xã

 

 

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

25

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

15

UBND cấp xã

 

 

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

26

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Sở TNMT

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

10

Sở TNMT

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

27

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Sở TNMT

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

10

Sở TNMT

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

28

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc trang bổ sung do bị mất

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Sở TNMT/chi nhánh VP đăng ký đất đai (cấp trang bổ sung)

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

30

Sở TNMT

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

29

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

UBND cấp huyện

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

Không quy định

Cơ quan thanh tra

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

30

Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất

Quyết định số 596/QĐ-UBND

ngày 25/3/2016

Sở TNMT (cấp mới)/Chi nhánh VP đăng ký đất đai (xác nhận thay đổi)

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT

5

Cơ quan Thuế/Kho bạc nhà nước cấp huyện

 

UBND cấp xã

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

31

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Quyết định số 383/QĐ-UBND

ngày 14/02/2015

UBND cấp huyện

UBND cấp huyện

90

UBND cấp xã

 

 

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

32

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Quyết định số 383/QĐ-UBND

ngày 14/02/2015

UBND cấp huyện

UBND cấp huyện

Không quy định

UBND cấp xã

 

 

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

 

33

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Quyết định số 383/QĐ-UBND

ngày 14/02/2015

UBND cấp huyện

UBND cấp huyện

Không quy định

UBND cấp xã

 

 

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

 

34

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định số 383/QĐ-UBND

ngày 14/02/2015

UBND cấp huyện

UBND cấp huyện

45

UBND cấp xã

 

 

 

Chưa quy định thời gian cụ thể tại các đơn vị liên thông

 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 1.626 khách