Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2020 CỦA UBND THỊ XÃ
Ngày cập nhật 07/04/2020

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

A.

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa VI

Văn phòng

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch phát triển kinh tế vùng gò đồi phần chăn nuôi, thủy sản

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch tập huấn nông dân kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn và tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Quyết định phê duyệt phương án, chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn thị xã

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Quyết định công nhận Chợ văn minh thương mại

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch phát triển mở rộng mô hình sản xuất lúa gạo có liên kết theo chuỗi giá trị ở một số HTXNN năm 2020

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch sản xuất vụ Hè - Thu năm 2020

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Quyết định xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Quyết định công khai số liệu quyết toán năm 2019

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch triển khai về công tác gia đình năm 2020

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp cáp thuê bao trên địa bàn thị xã

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2020

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch khảo cổ năm 2020

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2020-2021

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn thị xã

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch kiểm tra việc treo, đặt, viết bảng quảng cáo trên địa bàn thị xã

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch kiểm tra dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi giai đoạn 2016-2020

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Quyết định giao chỉ tiêu phát triển quy mô trường, lớp học sinh năm học 2020-2021

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình trọng điểm về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2025

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác chi trả trợ cấp tại các xã, phường, Bưu điện

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch tổ chức tháng Hành động vì trẻ em

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch đưa đối tượng chính sách có công đi điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng tỉnh

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động về an toàn thực phẩm” năm 2020

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kiểm tra công tác hành nghề Y - Dược tư nhân năm 2020

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

B.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

 1.  

Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Các phòng, ban và đơn vị

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Triển khai các biện pháp ổn định phát triển sản xuất trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid - 19 và hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 gây ra

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Tăng cường chỉ đạo việc chăm bón, phòng trừ sâu bệnh và khâu thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân; triển khai sản xuất vụ Hè - Thu năm 2020. Tăng cường các biện pháp chống hạn, mặn vụ Đông - Xuân và Hè - Thu

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Chủ động phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch Tả lợn Châu Phi. Khuyến khích và đẩy mạnh việc thực hiện công tác tái đàn lợn trên địa bàn theo hướng chăn nuôi tập trung

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp năm 2019 và triển khai các công trình theo kế hoạch năm 2020

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Đường Quang Trung, đường Trưng Nữ Vương, đường Cao tốc Cam Lộ - La Sơn…

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Chỉ đạo các đơn vị lập đề cương Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; thực hiện bổ sung các công trình, dự án có sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất thị xã năm 2020

TN&MT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Tăng cường công tác quản lý đất đai tại các địa phương; đẩy mạnh việc cấp giấy CNQSD đất

TN&MT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, tiến hành kiểm tra một số đơn vị sản xuất kinh doanh, khai thác đất san lấp, các đơn vị khai thác, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng

TN&MT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

II.

Văn hóa - xã hội

 1.  

Tiếp tục chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tại các trường học khi học sinh đi học trở lại sau khi tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid - 19

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động giáo dục - đào tạo theo đúng kế hoạch của tỉnh. Thực hiện việc sắp xếp chương trình, điều chỉnh thời gian kết thúc năm học theo đúng quy định của cấp trên.

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp cho học sinh

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị; phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, soát xét công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở địa phương. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động dịch vụ văn hóa

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tổ chức rà soát lực lượng lao động trở về địa phương, lực lượng lao động bị thất nghiệp trên địa bàn để kịp thời xây dựng kế hoạch, biện pháp hỗ trợ cho người lao động

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có công, các chính sách xã hội; công tác phòng chống tệ nạn xã hội

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em, Văn phòng Dự án CI tổ chức phát học bổng quý II năm 2020 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc rà soát, nắm chắt các đối tượng tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc các đối tượng đến từ vùng dịch để có biện pháp giám sát, cách lý y tế theo quy định

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tăng cường công tác vệ sinh, khử trùng những khu vực có nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh dân; tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh về mùa hè, đặc biệt là dịch cúm và các dịch bệnh mùa hè,…

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tổ chức thực hiện đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên; tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

  3

Nội chính

 1.  

Duy trì thường xuyên chế độ trực SSCĐ, trực báo, giao ban nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ban CHQS

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tiếp tục củng cố xây dựng các lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và kế hoạch quân sự địa phương theo quy định

Ban CHQS

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tổ chức công tác huấn luyện cho các phường, xã, các cơ quan đơn vị theo đúng chương trình và hướng dẫn của trên giao

Ban CHQS

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tăng cường đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn thị xã, nhất là vấn đề quản lý trật tự xã hội và vấn đề an ninh tôn giáo, các cơ sở tổ chức cách ly tập trung dịch bệnh Covid - 19

Công an thị xã

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại - tố cáo còn tồn đọng và đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND thị xã

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các xã, phường. Thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ quản lý trường học theo quy định; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tổ chức tổng kết 10 năm cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động UBND thị xã quý II theo quy định

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Trung tâm hành chính công của thị xã; 

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư pháp; tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước để thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 

Phan Hùng Tiến
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.711.982
Truy cập hiện tại 30.643 khách