Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giao chỉ tiêu xây dựng danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” cho từng địa phương, đơn vị
Ngày cập nhật 20/02/2020

Đó là một trong những nội dung trong chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số1149 /UBND-GD gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Khuyến học Tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng năm 2020

 

Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/11/2014 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Quyết định 188/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 phê duyêt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. 
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện giao chỉ tiêu xây dựng danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” cho từng địa phương, đơn vị để thực hiện, hoàn thành việc giao chỉ tiêu trước tháng 3/2020. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND và Quyết định 188/QĐ-UBND của UBND tỉnh, hoàn thành việc tổng kết trước quý IV/2020.
3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” gắn với thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, hoàn thành trong quý IV/2020.
4. Giao Hội Khuyến học tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập toàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Hội Khuyến học cấp dưới tổ chức đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập; tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tổng kết thực hiện Quyết định 188/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh và Quyết đinh 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyêt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”./.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.239.326
Truy cập hiện tại 1.568 khách