Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Rà soát, chấn chỉnh, tăng cường quản lý các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững
Ngày cập nhật 20/02/2020
Nhằm tăng cường quản lý các Trung tâm học tập cộng động hoạt động hiệu quả, ngày 19/02/2020, UBND tỉnh có Công văn số 1172 /UBND-GD gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế về rà soát, chấn chỉnh, tăng cường quản lý các TTHTCĐ hoạt động  hiệu quả và phát triển bền vững
 
 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá mô hình hoạt động của TTHTCĐ nhằm chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém và đề xuất những giải pháp để TTHTCĐ hoạt động hiệu quả, bền vững, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; kiên quyết đình chỉ, giải thể đối với những trung tâm hoạt động không hiệu quả.
2. Tổ chức thí điểm các mô hình TTHTCĐ phù hợp với đặc thù kinh tế, xã hội của các địa bàn khác nhau, đánh giá hiệu quả và nhân rộng đối với các địa bàn có điều kiện tương tự (mô hình TTHTCĐ cho các xã nông thôn, miền núi; mô hình TTHTCĐ cho các phường, thị trấn khu vực thành thị, …).
3. Bố trí giáo viên biệt phái làm việc tại TTHTCĐ theo quy định tại Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động TTHTCĐ xã, phường, thị trấn; chấn chỉnh ngay những trung tâm không có nhân sự của ngành giáo dục và hội khuyến học tham gia vào Ban giám đốc TTHTCĐ theo quy định.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ và bổ sung kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ; Công văn số 1690/UBND-TC ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ; hướng dẫn cụ thể nội dung chi, định mức chi cho các hoạt động tại TTHTCĐ theo Thông tư số 07/2018 ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.
5. Tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm mô hình TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hóa, trung tâm văn hoá - thể thao. 
6. Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo:
a) Kịp thời kiện toàn bộ máy quản lý TTHTCĐ, đảm bảo tổ chức, hoạt động của trung tâm.
b) Xây dựng mạng lưới giáo viên, báo cáo viên và có kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ tại các TTHTCĐ.
c) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên của TTHTCĐ mỗi năm ít nhất 02 lần; tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi TTHTCĐ.
d) Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện tổ chức biên soạn tài liệu phù hợp với thực tế địa phương; chỉ đạo các TTHTCĐ tổ chức tự đánh giá và xếp loại.
đ) Hằng năm, tổ chức đánh giá, xếp loại hoạt động của các TTHTCĐ trên địa bàn; định kì hằng tháng/quý tổ chức các buổi giao ban với TTHTCĐ, qua đó nắm bắt kịp thời các thông tin về việc triển khai nhiệm vụ hoạt động của trung tâm; tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các TTHTCĐ trong và ngoài địa bàn; tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của TTHTCĐ hằng năm, kịp thời khen thưởng, động viên các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả.
e) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt trong các TTHTCĐ.
7. Chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng:
a) Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành TTHTCĐ hợp lý, thống nhất (Đảng ủy lãnh đạo, UBND trực tiếp quản lý; ngành GDĐT quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ; Hội khuyến học giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, xây dựng phòng trào học tập và vận động nhân dân tham gia học tập; các tổ chức chính trị, xã hội chủ động kết hợp hỗ trợ TTHTCĐ hoạt động). Phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên trong ban giám đốc TTHTCĐ.
b) Tăng cường điều tra nhu cầu học tập của người dân trong cộng đồng để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp và hiệu quả; tổ chức các hình thức điều tra linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương (thông qua sinh hoạt của các hội, đoàn thể; các cuộc họp thôn, tổ dân phố, câu lạc bộ; qua nhu cầu thực tế trong sản xuất, kinh doanh của địa phương; qua phỏng vấn, hộp thư tại cụm dân cư, tổ dân phố, qua mạng xã hội). Trên cơ sở đó, ban giám đốc trung tâm tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động của cả năm phù hợp với nhu cầu của người dân.
c) Đa dạng hóa nội dung, hình thức học tập phù hợp tập quán văn hóa, điều kiện sinh sống ở các cộng đồng dân cư trên địa bàn; tổ chức các hình thức học tập linh hoạt, đưa lớp học về gần với người học (các nhà văn hóa thôn bản, nhà sinh hoạt cộng đồng, chung cư, trường học, thư viện, …) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia học tập.
d) Tăng cường nguồn kinh phí hoạt động cho TTHTCĐ:
- Huy động nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án tại địa phương, tổ chức lồng ghép vào các các hoạt động của trung tâm.
- Tăng cường xã hội hoá, khai thác các nguồn lực trong cộng đồng, vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các nhà hảo tâm đóng góp.
- Đối với các TTHTCĐ thuộc địa bàn nông thôn, chính quyền xã tăng cường lồng ghép các nhiệm vụ của TTHTCĐ với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tận dụng nguồn lực tài chính cho hoạt động của TTHTCĐ.
- Tăng cường công tác liên kết, tư vấn, tạo cơ hội cho người dân được ứng dụng những kiến thức đã học tại TTHTCĐ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm và tiêu thụ được sản phẩm nhằm tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào nguồn kinh phí hoạt động của TTHTCĐ.
- Tận dụng nguồn nhân lực từ các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể để xây dựng mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên; tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của UBND xã, các cơ sở văn hóa, giáo dục,… của địa phương làm nơi học tập, tổ chức hoạt động của TTHTCĐ.
đ) Bố trí chỗ làm việc để ban quản lý TTHTCĐ có thể họp, giao ban và làm phòng thường trực của TTHTCĐ; ngoài ra cần khai thác, tận dụng cơ sở vật chất và những phương tiện sẵn có ở địa phương, như trường học, nhà văn hoá thôn, thư viện, hội trường UBND xã,... để tổ chức hoạt động.
e. Chủ động khai thác thông tin, tài liệu học tập trên internet và các loại sách báo, tài liệu từ các nguồn hỗ trợ khác để phục vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.239.312
Truy cập hiện tại 1.569 khách