Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Quy định mức giá dịch vụ và chi phí quản lý thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2020
Ngày cập nhật 11/02/2020

Căn cứ Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thủy đã ban hành Công văn số 131/UBND về việc quy định mức giá dịch vụ và chi phí quản lý thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã trong năm 2020 như sau:

- Áp dụng mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2020 trên địa bàn thị xã bằng 90% mức giá dịch vụ năm 2020 quy định tại Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017.

STT

ĐỐI TƯỢNG

Đơn vị tính

Mức giá dịch vụ năm 2020

Ghi chú

I

Hộ dân cư

 

 

 

A

Hộ không kinh doanh

 

 

 

1

Địa bàn các phường

1.1

Mặt tiền

đồng/hộ/tháng

47.000

 

1.2

Kiệt, ngõ

đồng/hộ/tháng

39.000

 

2

Địa bàn các xã

 

 

đồng/hộ/tháng

38.000

 

B

Hộ kinh doanh

 

 

 

1

Địa bàn các phường

1.1

Mặt tiền

 

 

 

 

Nhóm 1

đồng/hộ/tháng

112.000

 

 

Nhóm 2

đồng/hộ/tháng

84.000

 

1.2

Kiệt, ngõ

 

 

 

 

Nhóm 1

đồng/hộ/tháng

99.000

 

 

Nhóm 2

đồng/hộ/tháng

72.000

 

2

Địa bàn các xã

 

Nhóm 1

đồng/hộ/tháng

77.000

 

 

Nhóm 2

đồng/hộ/tháng

55.000

 

C

Phòng trọ

đồng/phòng/tháng

29.000

 

D

Thuyền du lịch

đồng/thuyền/tháng

112.000

 

II

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

đồng/m3

345.000

 

- Giao UBND các xã, phường kiểm tra, đôn đốc và phối hợp đơn vị cung ứng dịch vụ trong việc thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn; thực hiện niêm yết, công khai địa điểm thu, nội dung thu, mức thu, phương thức thu theo quy định.

Tổ chức, phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải đầy đủ.

Có trách nhiệm giám sát, đôn đốc quá trình thu tiền dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn./.

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.735
Truy cập hiện tại 3.736 khách